Заседанията на УС – ноември 2012 г. – март 2013 г.

Заседанията на УС – ноември 2012 г. – март 2013 г.

В периода ноември 2012 – март 2013 г. бяха проведени две заседания на Управителния съвет /УС/- едно по електронен път и едно редовно разширено заседание в Ловеч.

Е-заседанието се проведе през декември 2012 г., непосредствено след обучението по ОТП на Национален референдум в София, по молба на колегите от област Велико Търново. Със свое решение УС утвърди за областен координатор на област Велико Търново колегата Мариян Паскалев, секретар на община Лясковец.

Поради служебните ангажименти на всички секретари на общини, свързани с произвеждането на Национален

референдум, второто редовно разширено заседание бе организирано и проведено на 14 февруари 2013 г. в гр. Ловеч, с любезното съдействие на колегата Соня Христова, секретар на община Ловеч, Зам. председател на УС. В заседанието взеха участие всички членове на УС, Галина Арсенова – член на КС и колегите Бранимир Мирчев, областен координатор за област Плевен и Нели Стайкова – Троян, нова колега, кандидат-член на НАСО РБ.

Приветствие към участниците в заседанието на УС поднесе г-н Минчо Казанджиев, кмет на община Ловеч.

В дневния ред на заседанието бяха включени въпроси, свързани с предстоящото ХХІ ОС на НАСО РБ, както и други организационни дейности на асоциацията до провеждане на ОС.

Основният въпрос от дневния ред бе свикване и организация на ХІХ ОС на НАСО РБ. Обсъдени бяха въпроси, свързани с време, място и дневен ред на ОС, подготовка, обсъждане и начин на приемане на работните документи, избор на работни комисии на ОС, паралелна проява, дейности от логистичен характер и други организационни и финансови въпроси.

Интерес предизвика отправеното предложение за сътрудничество от Сдружението „Платформа на началниците на кабинети на кметовете на общини на Република Турция” /ПНККОРТ/. То бе представено от Сезгин Бекир, Зам. председател на УС. По време на обсъжданията предложението бе единодушно подкрепено. Бе решено да се комуникира с колегите от Турция и да се съгласува Меморандум за сътрудничество между двете сдружения, който да се подпише по време на ХХІ ОС на НАСО РБ във Велико Търново.

За разлика от други подобни форуми, бе решено паралелна делова проява да не се провежда, а де се организира, по предложение на нашия домакин Мина Илиева, член на УС, атрактивна програма „Културно-историческото наследство на гр. Велико Търново”. Така всички участници и гости ще имат възможността да се запознаят с нови и интересни туристически и културно-исторически обекти в старопрестолния град.

Така по всяка от точките от дневния ред и програмата на ОС бяха приети съответни решения, с оглед нормалната работа на форума. За тях можете да съдите от постигнатите резултати, тъй като те пряко касаят подготовката и провеждането на ХХІ ОС, на което присъствате тук, във Велико Търново.  /за тези, които са участници в ХХІ ОС!/.

Успех на ХХІ Общо събрание на НАСО РБ!

Всичко зависи от вашето участие, мнения и решения, скъпи колеги!

В делови порядък УС обсъди и прие решения и за:

Условия и процедури за организиране и провеждане на масови прояви на НАСО РБ, с оглед използването им при приемане на решения на УС по такива поводи. За вас сигурно ще е интересно да знаете, че мястото за провеждане на масови прояви на НАСО РБ трябва да отговаря на следните изисквания:

Да е в населеното място или на територията на община, на която секретарят на община е член на НАСО РБ;

- Населеното място/комплексът да позволява лесен и непосредствен достъп с обществен и друг вид транспорт и да има нормална телекомуникационна инфраструктура;

- Хотелът/комплексът да бъде с категория 3 - 4 **** и да разполага със: стаи за настаняване на участници и гости - не по-малко от 150, в един или два хотела в непосредствена близост; специализирана конферентна зала с презентационна и офис-техника, озвучаване и подходяща инфраструктура за организиране на кафе-паузи - за не по-малко от 130 човека; ресторант - за не по-малко от 150 човека; наличието на подходяща и достъпна СПА-инфраструктура е предимство;

- С отчитане на масовия характер на проявите, да се предпочитат оферти с отстъпки от цените на услугите в хотела/комплекса, в т.ч. нощувки, хранене и кафе-паузи и др.

- Да съществуват възможности за договаряне на допълнителни условия.

По предложението на НСОРБ за участие на членове на НАСО РБ като обучаващи в проекта на НСОРБ по ОПАК „Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги” УС упълномощи София Янчева, Председател на УС, да представлява НАСО РБ и да подписва всички документи, в т.ч. и договори, свързани с участието на асоциацията в консорциум за изпълнение на обществената поръчка, при най-благоприятни за НАСО РБ условия.

Бе прието решение за участие на представители на НАСО РБ в работната група за разработване на новата оперативна програма „Добро управление" /За подробности – виж материала, публикуван в настоящия брой на „Секретар”!/

По отправена покана за участие на Изп. директор в Конференция на тема „Формиране на общински политики”по проект на община Кърджали, финансиран по ОПАК и информацията, поднесена от колегата Сезгин Бекир, УС утвърди участието на Изп. директор за участие в Конференцията. /За подробности – виж материала, публикуван в настоящия брой на „Секретар”!/

По поканата на НСОРБ към Изп. директор УС утвърждава участието на Изп. директор в среща на изпълнителните директори на РАО, ФРМС и НАСО РБ в Гергини, 20.02.2013 г. /За подробности – виж материала, публикуван в настоящия брой на „Секретар”!/