В периода юли – октомври 2013 г. бяха проведени две заседания на Управителния съвет /УС/- едно редовно разширено заседание в Балчик и едно по електронен път. Предстои и едно разширено заседание в средата на декември т.г.

Първото от заседанията бе проведено на 4 юли т.г. в Балчик. Освен членове на УС, в заседанието взеха участие и колегите Бранимир Мирчев-Плевен, Севим Адем-Исперих и Дарина Колишева, областни координатори, съответно на областите Плевен, Разград и Добрич. Поради отсъствие на София Янчева, Председател на УС, седмото редовно разширено заседание бе открито и водено от Сезгин Бекир, Зам. председател на УС.

В дневния ред на заседанието бяха обсъдени отчетът от работата на  ІХ Практическа конференция на НАСО РБ, проведена през месец юни в Чешме, Турция, като и мненията и предложенията, постъпили от колеги, за изменение и допълнение на Изборния кодекс /ИК/.

Изпълнителният директор и Сезгин Бекир, Зам.председател на УС, организатори и участници в ІХ Практическа конференция, представиха отчет за планираните и изпълнените дейности. Впечатления споделиха и колеги-участници в Конференцията. По време на заседанието, в допълнение на отчета, Изпълнителният директор предостави на участниците и брой 2 на „Секретар”, с поместени материали за ІХ Практическа конференция на НАСО РБ. В резултата от обсъжданията и удовлетворени от постигнатото, членовете на УС приеха отчета за организацията и провеждането на Конференцията. По един от въпросите, коментирани на Конференцията, бе решено да се предостави за сведение на колегите писмото на НАП по легализация на лични данни, материално състояние и др., получено чрез областните управи, както и предложението за унифициран отговор от страна на общините, подготвен от община Кърджали.

По втория основен въпрос, Изпълнителният директор запозна участниците в заседанието с предисторията на инициативата за събиране на мнения на колеги за изменение и допълнение на ИК и резултатите до момента. Мнения по предложенията и начина на работа по тях изразиха и други участници в заседанието. След станалите разисквания, УС прие решения, свързани с по-нататъшната работа, както следва:

  •  Изпълнителният директор да подготви проект на писмо до ръководството на НС, относно желанието и възможността за подготовка и представяне на предложения за изменение на ИК само в частта организационно-техническа подготовка /ОТП/ на избори.
  •  Да се удължи срокът за представяне на предложения само в частта ОТП на избори до края на месец юли т.г.
  •  За обобщаване на постъпилите предложенията бе номинирана работна група /РГ/ в състав: Румен Русев – Добрич /за обобщаване и привеждане във формат за внасяне в НС/, Валери Радев – Провадия, Петя Стефанова – Разград, Сезгин Бекир – Кърджали и Соня Христова – Ловеч. След съгласуване с членовете на РГ, разработката на колегата Румен Русев да се обобщи и оформи като официално предложение на НАСО РБ.
  •  Официалното предложение на НАСО РБ да бъде изпратено за сведение на НСОРБ и други организации, с отношение към тази тематика.
  •  Предложението да бъде широко обсъдено на Форума на секретарите на общини по време на ІХ Годишна среща на местните власти през октомври т.г. в к.к. Албена.

Във връзка с постигане на по-голям „лобистки ефект” и синергия от работата на асоциацията, бе възложено на изпълнителния директор да отправи запитване до всички колеги кои от членовете на НАСО РБ и в какво качество участват или ще участват в комисии, консултативни съвети, проекти и други работни органипо линия на централна администрация, НСОРБ, РАО, НПО и други организации. Резултатът да се представи на следващото заседание на УС.

С оглед на по-оперативната работа на УС по отделни теми, постъпи предложение да се направиразпределение на членовете на УС като „ресорни отговорници” по групи дейности от компетенциите на секретарите на общини, в т.ч. и съобразно чл. 43 от ЗМСМА. Решено бе този въпрос да се обсъди на следващо заседание на УС, като се конкретизират правата и задълженията на „ресорните отговорници”.

Искаме да отправим благодарност към колегата Марияна Ангелова-Балчик и община Балчик за любезното гостоприемство и отличните условия за работа и отдих на участниците в разширеното заседание на УС в красивия град Балчик.

Във връзка с организацията и провеждането на Форума на секретарите по време на ІХ Годишна среща на местните власти, през месеците август-септември, в оперативен порядък, чрез е-гласуване, бе възложено на Изпълнителния директор да комуникира и решава с колегите от НСОРБ всички логистични въпроси. Паралелно с това бе координирано участието на Румяна Дъчева-Дряново и Анелия Николова-Криводол като основни водещи по отделните теми, както и подготовката на презентации и други материали, необходими за деловата работа на Форума.

УС на НАСО РБ

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022