Онлайн заседание на УС на НАСО РБ - 07.03.2023 г.

Онлайн заседание на УС на НАСО РБ - 07.03.2023 г.

На 07.03.2024 г., 14.00 ч., чрез платформата Zoom, се проведе разширено заседание на Управителния съвет /УС/ на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие Валя Радева, председател на УС, Кремена Събева, заместник-председател на УС, Румяна Дъчева, заместник-председател на УС, Гюлтен Еминова, Димитър Димитров, Иван Динчев и Мария Найденова членове на УС. 

Отсъстваха: Ангелина Топчиева, Делян Иванов, Зихни Дурмуш и Иванка Иванова членове на УС.

В заседанието взеха участие още: Хайрие Мехмед, председател на КС и Силвия Даскалова –  изпълнителен директор.

Деловата част на заседанието на УС на НАСО РБ протече при следния 

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за изпълнение на решенията на УС от Протокол 6/23.11.2023 г. и предходните.                                              

2. Разглеждане на подадени заявления за членство в НАСО РБ.                                              

3. Обсъждане на подготвителни действия за провеждане на ХХХIV редовно Общо събрание на НАСО РБ.                                              

4. Планиране на предстоящи дейности на НАСО РБ за 2024 г.                                              

5. Обсъждане на актуални въпроси в работата на секретарите на общини.                                              

6. Информация за участия на членове на УС, КС и координатори в работни срещи, заседания и други прояви на МС и партньорски организации.                                             

7. Разни.

По време на заседанието присъстващите споделиха личните си впечатления и удовлетворението си от проведения през м. януари 2024 г. Форум на НАСО РБ на тема "Нормативни, технологични и организационни аспекти при предоставянето на електронни административни услуги от общините".

Важна част от заседанието на управителния орган беше обсъждане на доклада, отчетните и финансови документи за дейността на НАСО РБ за 2023 г. С Решение на Управителния съвет се насрочи ХХХIV редовно Общо събрание на НАСО РБ, което ще се проведе на 18.04.2024 г. от 14.00 ч., в гр. Пловдив, парк хотел „Санкт Петербург“, при следния

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на нови членове на НАСО РБ.2. Приемане на доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2023 г.

3. Приемане на отчет за дейността на КС за 2023 г.

4. Приемане на финансов отчет и отчет за изпълнение на бюджет 2023 г.

5. Приемане на бюджет на НАСО РБ за 2024 г.

6. Попълване състава на органите на НАСО РБ за мандат 2022-2026 година - освобождаване и избор на членове на УС и КС на НАСО РБ.

7. Разни.

На 19.04.2024 г. ще се състои съпътстващо Общото събрание на НАСО РБ събитие – информационна среща-дискусия с представители на дирекция „Модернизация на администрацията“, Администрация на Министерски съвет на Република България, по теми, свързани с административното обслужване и държавната служба.

При планиране на бъдещите дейности на НАСО РБ се взе решение и за провеждане на срещи с членовете по региони на тема: „Хора за управление и управление за хората“. По време на четирите регионални срещи, през м. юни 2024 г., освен предизвикателствата на организационна промяна, ще бъдат обсъдени и други актуални въпроси в работата на секретарите на общини и райони.