Да! Седма година поред се провежда Практическата конференция на НАСО РБ извън работната среда, но сега ...за първи път в България. Това беше желанието на членовете, от една страна, а от друга - стремежът да не се нарушава традицията, изградена през годините.

Предвид динамиката обществените процеси и професионалните ангажименти на членовете, като най-подходящ срок за провеждане на Конференцията бе определено времето – първите три дни на септември. Периодът бе съобразен и с календарния план на организационно-техническата подготовка /ОТП/ на изборите, и с очакването, междувременно да са публикувани и Методическите указания на ЦИК. 

Мястото – красивият възрожденски град Трявна, в централната част на страната, за удобство на всички колеги. И наистина! Над 80 колеги и гости от всички краища на България взеха участие в Конференцията!

Конференцията бе открита от Маргарита Корчева – Г. Оряховица, Зам. председател на УС на НАСО РБ. По традиция, приветствие към участници и гости отправи символичният домакин - г-н Драгомир Николов, кмет на община Трявна и екс-зам. председател на НАСО РБ от предходния мандат на местните власти. /Фонограма от приветствието на г-н Др. Николов публикуваме по-долу!/

В деловата част бяха включени два вида въпроси:

- Избори`2011 – Изборен кодекс, методически указания на ЦИК, въпроси-отговори;

- НАСО РБ след изборите – краткосрочна стратегия за организационна устойчивост.

Видно е, че тематичната насоченост, както винаги, кореспондира с актуални професионални въпроси както за секретарите на общини/райони, така и за местните администрации, въобще.

По първата и основна група въпроси, за съжаление, методическите указания на ЦИК се забавиха, но това не попречи на участниците да се включат активно в дебатите по „тесните места” при приложението на новия Изборен кодекс, в условията на „избори 2 в 1”. В резултат от обсъждането беше систематизиран пакет от въпроси, чиито отговори се очакват своевременно от компетентните органи. /Списъкът от въпроси и казуси е публикуван по-долу!/ Възложено беше на управителните органи на Асоциацията да ги отправят надлежно до ЦИК и други институции и след получаване на отговор и тълкуване на съответните казуси, същите да бъдат изпратени за сведение до членовете на НАСО РБ. Много добро впечатление направиха и колеги-юристи, които предложиха, авансово, алтернативни решения на някои от въпросите и казусите.

В този модул на Конференцията бе представена и презентация, свързана с предстоящи задачи на администрациите по повод избирателните списъци, секции и т.н. Същата бе професионално поднесена от Катя Киликчиева, обществен посредник на община Казанлък, Почетен член на НАСО РБ.

Във връзка с организационната устойчивост на НАСО РБ след изборите бе обсъден пакет от дейности, със срок на реализация ІV тримесечие на 2011 г., както и други, които ще бъдат обсъждани по време на предстоящото ХІХ ОС през пролетта на 2012 г.

Прието бе и Обръщението за приемственост на НАСО РБ към новоизбраните местни власти. /Обръщението за приемственост ще бъде публикувано в Новогодишния брой на „Секретар” и на сайта на НАСО РБ!/ Предстоящите дейности ще бъдат предмет на по-детайлно обсъждане по време на следващото заседание на УС.

Обсъдени бяха и други въпроси от професионален характер. Сред тях бе и актуализирането на наименованията и индексите на административните услуги в Списъка на унифицираните наименования на административните услуги /СУНАУ/, възложено с писмо от администрацията на МС. По мнение на колегите, инициативата за тези дейности е похвална, но времето за изпълнението й не твърде добре подбрано, предвид ангажиментите на администрациите във връзка с предстоящите избори. Освен това, по ред причини, се оказва, че в СУНАУ съществуват услуги, които се нуждаят от деструктуриране. Необходимо е разделянето им на отделни услуги /най-често това са услугите от сектор ТСУ/, тъй като те се осъществяват и предлагат на различно правно основание и имат различни цени. С оглед правилното и „работещо” съдържание на СУНАУ, колегите предложиха да се състави работна група от експерти-администратори от общините и представители на МС, която да обработи набраната база данни с наименованията на административните услуги и да се обедини около наистина унифицирани наименования, еднакви за всички общински администрации. Това е и необходимо условие за ефективна работа на системата за електронно управление и предоставяне на услуги / в т.ч. и електронни такива/ на местно, регионално и централно ниво. Предстои да се направи такова предложение от НАСО РБ до администрацията на МС.

Наред с деловата част, Конференцията предложи и възможности за много неформални контакти, които, както не веднъж сме се убеждавали, са не по-малко полезни от професионална гл.т. Прекрасните условия, предоставени ни от комплекс „Калина Палас” определено допринесоха за ефективната работа, споделяне на мнения, неформални срещи и заслужен отдих.

      Благодарности към всички колеги и гости, които уважиха с присъствието си VІІ Практическа конференция! Надявам се да ви е била от полза и да сте прекарали приятно свободното си време, сред колеги и приятели!

И така ... до следващата Практическа конференция! Къде и кога ще бъде тя зависи от всички нас!
                                                                   ВЪПРОСИ И КАЗУСИ

по приложение на Изборния кодекс, потвърдени по време на Конференцията на НАСО РБ

01.09. – 03.09.2011 г., Трявна

1.      Как да се тълкува изразът „край на мандата”, от чл. 42, ал. 6 на ЗМСМА?

2.    Съгласно чл. 242, ал. 7 от ИК се сформира комисия , която след приемане  на протоколите от ОИК, приема бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали  от членовете на СИК:

  •  Кога се сформира комисията по чл. 242, ал. 7 и колко на брой са членовете й (според големината на общината)?
  •  На същия принцип, като СИК, ли се определя състава и политическото представителство на комисията по чл. 242, ал. 7?
  •  Ще получава ли възнаграждение комисията по чл. 242, ал. 7 и в какъв размер?
  •  Ще се сформира ли комисия по чл. 242, ал. 7 и в районните администрации?

3.      При подаване на заявление за Удостоверения за гласуване на друго място чрез пълномощно – декларацията по образец, която се попълва може ли да се попълни и подпише от упълномощеното лице или трябва да се попълни и подпише от упълномощителя?

4.      Според чл. 34 предложението на кмета за състави на СИК се прави не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

В същото време чл. 176 гласи:

(1) Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си не по-късно от 30 дни преди изборния ден…… и се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).

(3) Районната или общинската избирателна комисия определя броя на подвижните секционни избирателни комисии в изборния район (района) въз основа на броя на подадените заявления по ал. 1….. Подвижните секционни избирателни комисии се назначават при условията и по реда на глава втора, раздел V)

Можем ли предварително да знаем колко подвижни комисии ще ни бъдат необходими, за да съгласуваме съставите им?

Кой и как ще контролира дали гражданите, подаващи заявления по чл. 176, ал. 1 имат увреждания,  които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение? Очакваме да възникне напрежение с хора, които могат да се придвижват, но имат експертно решение за намалена трудоспособност – никъде в ИК не е посочен поне процент на намалена трудоспособност!  

5.      Чл. 242, ал. 8 – При предаването на материалите от СИК, избирателните списъци вътре в чувалите ли ще остават или ще има възможност да се съхраняват отделно? – въпросът е във връзка с последваща задължителна проверка на списъците от ГРАО!!!

6.      Тълкуване на § 16 от Допълнителните разпоредби: Ще се предприемат ли действия по закриване на кметства, които не отговарят на чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ и ако да, кога? Преди 23 октомври ли или след 30 октомври? Към момента кметовете на кметства на какво основание ще се приравнят с кметски наместници и трябва ли да се прави?

Въпросът не е към ЦИК, а към НС и другите компетентни органи!!!

7.      Съгласно чл. 71, ал. 3 от ИК областният управител с решение, което не подлежи на обжалване, може да отмени заповедта на кмета по чл. 71, ал. 2.

Областният управител отменя заповедта на кмета в определена част. Кметът отказва да изпълни решението. Срокът за утвърждаване на секциите е изтекъл. Какви са последствията, освен санкцията по чл. 299? Какво се случва с изборите в тези секции?

8.      Кметът и двамата зам.-кметове ще ползват отпуск по чл. 104, ал. 1 от ИК. Счита ли се това за прекратяване на правомощията им по чл. 278 от ИК?

Ако да, то съгласно чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА (ДВ, бр. 63/2007) общинският съвет следва да избере временно изпълняващ длъжността в 7-дневен срок преди края на мандата. Означава ли, че с регистрирането на кмета като кандидат е дошъл и края на мандата му?

Моля за тълкуване по какъв ред следва да се избере/назначи временно изпълняващия длъжността кмет на община/кметство.

Въпросът не е към ЦИК, а към НС и другите компетентни органи!!!

 Бележка:

Убедени сме, че, благодарение на активността и усилията на НАСО РБ, НСОРБ и други партньорски организации, гореизложените въпроси вече са намерили своето решение.

Благодарности към членовете на ЦИК и другите компетентни органи, допринесли с действията си за тяхното законосъобразно разрешаване! 

Септември 2011 г.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022