„Нова Година – Нов Късмет!”, казва народът. С това позитивно мото започна работата си и УС през новата 2011 г. А от късмет и позитивни усилия и действия имаме нужда всички, в стремежа си да удовлетворяваме потребностите си, в т.ч. и вашите, уважаеми колеги!

И така, на 20.01.2011 г. в община Стара Загора се проведе петото редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ. Освен членове на управителните органи, присъстваха и членове от региона – Йордан Тенчев-Бр.Даскалови, Димка Нейкова-Мъглиж, Таня Кирилова-Опан, Красимира Кънчева-Павел Баня, Тонка Божкова и Деко Делев-Раднево, Виктория Янкова-Чирпан.

 

Гости на заседанието бяха проф. Св. Танчев – Кмет на община Стара Загора, в качеството му на символичен домакин, както и Галя Стоянова – Зам. Областен Управител на област Ст. Загора и Зоя Цвяткова, в качеството им на екс-членове на УС.

Благодарност към всички колеги, отзовали се на поканата за участие в заседанието на УС и, най-вече към Николинка Горова – Стара Загора, член на КС, която, направи всичко възможно, за да разполагаме с чудесни условия за работа и отдих на територията на община Стара Загора.

Участниците в заседанието бяха приветствани от проф. Танчев – Кмет на община Стара Загора.

„Уважаеми колеги,

Добре дошли в Стара Загора! Радвам се, че можем да предложим старозагорското си гостоприемство на членовете на управителните органи на НАСО РБ, както и на колегите от региона. Като начало, бих могъл да кажа, че Секретарят на общината е Сърцето на общината. Не го казвам заради Н. Горова. Разбира се, отнасям се с уважение към нея и към вас като хора и колеги, които изпълнявате или сте изпълнявали тези длъжности. По-скоро, защото такава е работата на секретаря на община и тя, наистина, е достойна за уважение. Затова считам, че подобен род сдружения са от много важно значение. От информацията, която получавам за вашата работа, а и участието ми в Националното сдружение на общини показват, че не е без значение съществуването на такъв вид сдружаване. Това дава възможност да се дискутират важни, наболели проблеми и въпроси и, разбира се, да се търси тяхното рационално разрешаване. От друга гледна точка, дават възможност да се обменя опит. Аз винаги съм отчитал, че съществуват големи и малки общини, но по-скоро съществуват малки и големи проблеми и за едната и за другата група общини. Така че, тези срещи, които вие и другите асоциации организирате, дават възможност да се дискутират важни проблеми и въпроси и, още веднъж казвам, да се обменя опит и да търсим най-ефективните решения, по отношение на различни проблеми и въпроси, възникващи във времето ...”

Накратко, проф. Танчев сподели проблемите, стоящи пред община Стара Загора, както и постигнатите резултати, които са присъщи за „една от традиционно силните общини”.

„Благодаря ви за поканата и за възможността да ви поздравя. Позволете ми да ви пожелая една успешна година, а тя се очертава не по-лесна от миналата. Да ви пожелая живот и здраве в личен и семеен план. Нека всички заедно да се опитваме да си помагаме, не само да завършим успешно мандата, защото остава малко от него, но и да останем колкото се може по-удовлетворени от работата, която вършим. Успешна работа!”, така завърши своето обръщение Кметът на Стара Загора.

С вълнение, приветствия отправиха и бившите колеги - Галя Стоянова и Зоя Цвяткова, както и колегата Тонка Божкова, наскоро оттеглила се от длъжността „Секретар на община Раднево”.

/Резюме от изказванията на колегите публикуваме в настоящото издание на „Секретар”/

Дневният ред бе отново натоварен. В 6 точки и още толкова само в т. Разни, той обхващаше въпроси от различен характер. Основните въпроси бяха свързани с подготовката и провеждането на предстоящи дейности от деловия календар на асоциацията и секретарите на общини, както и обсъждане на мнения по действия, свързани с изменения на нормативни актове, касаещи работата на секретарите и общинските администрации.

Бяха обсъдени и приети решения по следните въпроси:

ü      Изпълнение на решенията на УС от заседанието в Хасково

      Всички решенията са изпълнени.

ü      Утвърждаване на номинации за областни координатори на НАСО РБ.

Бяха утвърдени областни координатори на НАСО РБ както следва:

 • За област Стара Загора – Димка Нейкова – секретар на община Мъглиж.

Честито на колегата!

Възложено бе на В. Панчаров, Изпълнителен директор да изпрати напомнително писмо до колегите от области, които не са представили все още номинации за областни координатори.

ü      Членство в Сдружение “Union des Dirigeants Territoriaux de l’Europe - UDiTE” /Сдружение на професионалните сдружения в сферата на местното самоуправление в Европа

УС счете за нецелесъобразно, на този етап, кандидатурата за членство на НАСО РБ в UDiTE, предимно от съображения, свързани с края на настоящия мандат и началото на новия мандат на местните власти и произтичащите от това затруднения.

Същевременно, прие, по принцип, предложението за двустранно сътрудничество с Асоциацията на секретарите на общини в Република Чехия /АСО РЧ/, отправено по повод запитване на Изпълнителния директор на НАСО РБ. Беше решено да се отправи покана за участие на представители на управителните органи на АСО РЧ в ХVІІІ-то ОС на НАСО РБ през месец април т.г.

ü      Информация за резултатите от Кампанията „Чуй Гражданите!”.

УС потвърди продължаването на участието на НАСО РБ в действия по линия на тази инициатива.

ü      Разни.

Тук бяха обсъдени и приети оперативни решения свързани с:

 • Подкрепа на становището на НСОРБ за ЗИД на ЗА;
 • По повод проблемни въпроси, касаещи секретарите/държавните служители - да се подготви писмо и становище на НАСО РБ до Главния секретар и Дирекция „Държавна администрация”/ДА/ на Министерски съвет /МС/, относно нарушените права на държавните служители и други въпроси, касаещи държавната служба, които да се обсъдят на двустранна среща.

            /Резюме от материалите и дискусията с ръководството на Дирекция „ДА” на МС публикуваме в настоящото издание!/

Освен това, извън деловия дневен ред, бе създадена организация за подписване на Меморандуми за сътрудничество с Националната асоциация на председателите на общински съвети /НАПОС РБ/ и АОЮЦР „Хебър”.

В края на месец февруари т.г., в община Горна Оряховица се проведе шестото редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ. Освен членове на управителните органи, присъстваха Ангел Димитров, Галина Арсенова, Коста Костадинов, Петя Стефанова – областни координатори и Румяна Сиракова – Павликени - член от региона. Гост на заседанието, в качеството му на символичен домакин, бе г-н Йордан Михтиев – Кмет на община Г. Оряховица.

„Уважаема г-жо Янчева, уважаеми госпожи и господа,

Изключително ми е приятно, че община Г. Оряховица има възможността да бъде домакин на днешното заседание на УС на НАСО РБ. Проблемите, които общините решават и които, бих казал, са не само на общините, а и национални, са много. Времената са сложни и динамични. В условията на криза изпълняваме бюджетите, които гласуват общинските съвети. Радвам се, че УС е все от хора, представители от големи и важни, ключови общини и сте хора с опит, с чувство за отговорност. На днешното заседание и дневния ред, който вие имате, се надявам, че ще се засегнат болните проблеми, които имат общините и в резултат на вашите предложения, които ще направите до НСОРБ ще бъде подобрен административния капацитет не само на вашите общини, но и на всички останали общини в България...

Затова положителния опит, който вие имате във вашите общини, който сте въвели, би било много добре да бъде споделен и да се ползва от всички. Не е необходимо всеки да открива „топлата вода” - къде и как да се решават проблемите. Там, където вие сте добри и смятате, че би било полезно за другите общини, да го представяте, да го покажете не само тук, но и на национално ниво и да се ползва, за да може общините и държавата да вървят напред. До голяма степен от вас зависи, тъй като секретарите на общини са ключови фигури в общините. Това са хората, обикновено, с най-голям опит, които имат поглед върху всички дейности в общината. Пред всички вас искам да благодаря на инж. М. Корчева, която от доста години е в общината и благодарение на нея успяваме да решаваме проблемите в община Г. Оряховица, въпреки скандалите....

Разчитам на вашата среща тук, в Г. Оряховица да има положителен ефект, положителни резултати, за да можем да решаваме проблемите по-бързо, на базата на положителния опит...”, това, в резюме, сподели г-н Михтиев в своето обръщение към участниците в заседанието.

А деловият дневен ред на заседанието на УС тук бе с основен акцент подготовката и провеждането на ХVІІІ-то ОС на НАСО РБ и някои други оперативни въпроси и прояви свързани с него.

 • Бяха определени времето и мястото за провеждане на ОС;
 • Приети бяха част от работните документи на ОС, както и процедурата за приемане на останалите, в установения от Устава срок;
 • Обсъдени бяха номинации на колеги, навършили кръгли годишнини, такива, оттеглили се от длъжност в периода април 2010 г. – април 2011 г. и други членове, проявили активност и за заслуги в същия период, с оглед връчването на поздравителни адреси благодарствени грамоти от името на УС;
 • Прие окончателния дневен ред на ХVІІІ-то ОС, като към него освен традиционните, определени от Устава точки, се включат предложението за членство на НАСО РБ в Инициативата за налагане на стандарти за добро управление на НПО и приемане на Правилник за устройството и дейността на НАСО РБ;
 • Извън деловия дневен ред,, на 15.04.2011 г. от 9:30 часа, определи да се проведе паралелна проява – информационна среща-дискусия на тема: „Нови възможности на системата „АКСТЪР, в т.ч. модул „Администриране на местни данъци и такси”, „Етажна собственост”, „Кметства” и др.;
 • Определи таксите за участие, рамката на разходите и логистиката на проявата;
 • Във връзка с посрещането, пребиваването и участието на делегацията на АСО ЧР /STMOU ČR/, в оперативен порядък, да се уточнят всички детайли и създадат необходимите условия, съгласувано с гостите, в т.ч. и Споразумението за сътрудничество между двете асоциации, с оглед подписването му по време на ОС;
 • Във връзка с подготовка на становища на НАСО РБ, произтичащи от срещата на ръководството на УС с ръководството на Дирекция „ДА”, както и по повод закриването на тази дирекция в структурата на МС!!!,да се проведат консултации и организира работна среща с управителните органи на НСОРБ и НАПОС РБ, с оглед изграждане на обща политика за взаимодействие по актуални въпроси, касаещи работата на държавните служители и общинските администрации, въобще;
 • Прие предложението на Н. Горова, член на КС, за номинация на НАСО РБ, съвместно с община Стара Загора и Институт Формула Европа за участие в конкурса за Годишната награда на Европейския институт по публична администрация – Белгия;
 • Прие, за сведение, Протокол от среща на колеги-секретари на райони от София, във връзка с процеса и проблеми по време на Преброяване`2011 в София.

Следващото оперативно заседание на УС ще бъде в навечерието на ХVІІІ-то ОС във Видин!

Заседание на КС

 

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022