Заседанията на УС – юли – ноември 2012 г.

Заседанията на УС – юли – ноември 2012 г.

В периода юли - ноември 2012 г. бяха проведени едно редовно, едно оперативно и три заседания на Управителния съвет /УС/ по електронен път.

Първото е - заседание на УС се проведе в началото на септември. Дневният ред – с точка единствена: „Организация и провеждане на Форум на секретарите на общини в рамките на VІІІ Годишна среща на местните власти, 14 – 16.10.2012 г. в Пловдив”. Предмет на обсъждане и решения бяха въпросите, свързани с подготовката и провеждането на Форума в Пловдив – време и място, взаимодействие с НСОРБ, тематичната програма и водещите по отделните теми, покани към колеги и гости и други логистични въпроси.

Второто е – заседание се проведе в края на месец септември. Дневният ред – с точка единствена: „Подготовка и провеждане на Тържествено ХХ Общо събрание по повод 15-годишнината от учредяването на НАСО РБ и VІІІ Практическа конференция на НАСО РБ – 08 – 10.11.2012 г., гр. Созопол”. Тук бяха приети решения свързани с: дневния ред на ХХ ОС; провеждането и деловата програма на VІІІ Практическа конференция на НАСО РБ; такси за участие и писма-покани до членове и гости и други въпроси, свързани с необходимостта от обявяване на заседанието на Общото събрание в съответствие с Устава.

По време на VІІІ Годишна среща на местните власти, 14 – 16.10.2012 г. в Пловдив се проведе иоперативното заседание на УС. На него бяха очертани въпросите и предложенията за решения, залегнали в дневния ред на е – заседание, което се проведе на 19.10.2012 г., непосредствено след Годишната среща на местните власти. Тук, отново дневният ред съдържаше точка единствена: „Организационни въпроси относно Тържествено ХХ Общо събрание и VІІІ Практическа конференция на НАСО РБ в гр. Созопол”. Бяха обсъдени и приети решения свързани с: разпределение на работата и материалите по отделните точки на дневния ред на ХХ ОС – тържественото слово, приема на нови членове, номинация за Почетни членове, връчване на тържествени плакети „15 години НАСО РБ” на заслужили активни членове през годините и други тържествени символи – за всички участници, членство на НАСО РБ в Сдружение „Форум гражданско участие”, както и по работната програма на VІІІ Практическа конференция. Бяха приети решения и за редица логистични въпроси, съобразно спецификата на проявите, провеждани „2 в 1”.

В навечерието на проявите, на 07.11.2012 г. в гр. Созопол бе проведено и редовно разширено заседание на УС, с участие на членове на КС и координатори. На него бяха обсъдени и приети всички работни и процедурни документи на ХХ ОС и тези за Практическата конференция. Бяха приети за областни координатори както следва: Бисерка Тодорова – Борово, областен координатор на област Русе и Снежана Панайотова – Руен, областен координатор на област Бургас. Номинациите, избора и утвърждаването бяха съобразно Статута на областните координатори на НАСО РБ, разработен и утвърден от УС на НАСО РБ. Честито на колегите! Очакваме номинациите и на колегите от останалите области, където все още това не е направено! Бе обсъден и въпроса, свързан с очакванията на колеги-секретари за обучение по ОТП на Национален референдум, както и опциите за провеждане на такова обучение съвместно с партньорски организации. По традиция, УС даде прес-конференция за медиите от региона по повод предстоящите прояви. Прес-конференцията бе много добре организирана от колегата Веселина Спасова – Созопол, домакин на проявите и протече под вещото ръководство на колегата Мина Илиева – В. Търново, член на УС. Поднесената информация от София Янчева, председател на УС и другите членове на УС бе огласена от редица регионални и национални медии. Подробности за провеждането, настроението и резултатите от двата форума можете да прочетете в настоящия брой на „Секретар”!