Програма на дейностите на НАСО РБ за 2012 - 2013 г.

Програма на дейностите на НАСО РБ за 2012 - 2013 г.

Програма на дейностите на НАСО РБ за 2012 - 2013 г.

1.    Организационни дейности:

1.1. Подготовка и провеждане на заседанията на УС, КС, ОС.

Срок: постоянен

Отг.: Председател на УС, Изп. директор

1.2. Обучение по организационно развитие на членовете на ръководните органи и координаторите на НАСО РБ /при необходимост!/

Срок: постоянен

Отг.: Председател на УС, Изп. директор

2.    Консултации.

2.1. Електронна консултация  /е-консултация/, периодично;

Срок: постоянен

Отг.: Изп. директор

3.    Предоставяне на информация.

3.1. Информационен бюлетин „Секретар”, 4 бр./годишно

3.2. Указател на секретарите на общини и райони ` 2012, юни 2012 г.

3.3. Електронна информация / е-информация/, периодично;

3.4. Интернет-страница на НАСО РБ, периодично;

Срок: постоянен

Отг.: Изп. директор

4.    Публикации

4.1. Актуализация и издаване на електронен носител на „Наръчник на секретаря на община”

Срок: март 2013 г.

Отг.: УС, Работна група, Изп. директор

5.    Организиране и провеждане на форуми, конференции и др.

5.1. Форум на секретарите на общини – ІХ Годишна среща на местните власти, организирана от НСОРБ, октомври 2012 г., гр. Пловдив

Тема: „Актуални въпроси в работата на секретарите на общини” /ще се уточни допълнително!/

Срок:14 – 16  октомври 2012 г.

Отг.: Председател на УС, Изп. директор, външни експерти /при необходимост/

5.2. Тържествено ХХ Общо събрание по повод честването на 15-годишнината от учредяването на НАСО РБ, гр. Созопол.

Дата на провеждане: 8 ноември 2012 г.

Отг. Председател на УС, Изп. директор

5.3. VІІІ Практическа конференция на НАСО РБ извън работната среда, гр. Созопол.

Тема: /ще се уточни допълнително!/

Дата на провеждане:: 9 – 10 ноември 2012 г.

Отг. Председател на УС, Изп. директор, външни експерти /при необходимост/

5.4. Практически семинари./при проявен интерес!/

За 2012 – 2013 г., с оглед началото на мандата, при необходимост, биха били актуални следните обучения и практически семинари: /темите са примерни!/

  •       „Секретарите и организационно-техническата подготовка/ОТП/ на избори”
  •        „Изпълнение на задълженията на секретарите на общини”
  •       „Секретарите на общини – висши администратори на местно равнище”
  •       „Организационни и управленски умения на висшите държавни служители в общините”
  •       Друга актуална тематика, по предложение на членовете.

Срок: по график

Отг. Председател на УС, Изп. директор, външни експерти

6.     Взаимодействие със сродни НПО и институции

6.1. Приемане на решение на ХХ ОС за членство в новоучреденото Сдружение „Форум гражданско участие” / по преценка и предложение на УС!/

Срок: ноември 2012 г.

Отг. Председател на УС, Изп. директор

6.2. Участие в прояви на партньорски организации

Срок: постоянен

Отг. Председател на УС, Изп. директор

7.    Участие в програми и проекти.

7.1. Участие на всички членове на НАСО РБ и други общински ръководители като целева група в проект „Оптимизиране на условията на труд в местните администрации”

Срок: ноември-декември 2012 г.- за подготовка на проекта

Срок: 2013 г. – период на реализация на проекта

Отг. Председател на УС, Изп. директор

Участници и партньори по проекта: предстои да се уточнят

Параметри и дейности по проекта: предстои да се уточнят по предложение на НАСО РБ

7.2. Участие в дейности и инициативи на партньорски организации, ориентирани към целите и задачите на НАСО РБ.

Напр. В инициативата „Стандарти за добро управление на НПО” на ФРГИ /по преценка и предложение на УС!/

Срок: ноември 2012 г.

Отг. Председател на УС, Изп. директор

Така описаният пакет от дейности и постигнатите резултати ще създадат условия за удовлетворяване на актуалните професионалните потребности на членовете на НАСО РБ!