В периода юни – декември 2014 г. бяха проведени 3 заседания на Управителния съвет - 2 редовни заседания и 1 по електронен път.

Първото от присъствените заседания се проведе през месец юли в Габрово. В невния ред бяха включени въпроси свързани с: отчет и оценка на участието на НАСО РБ в честването на 20-годишнината от учредяването на STMOU CR и провеждането на Х Практическа конференция 

на НАСО РБ на о. Корфу, Гърция, обсъждане и подготовка на становища на НАСО РБ и други въпроси от организационен характер.

В заседанието взеха участие и г-жа Таня Христова, Кмет на община Габрово и колегите Радостина Кожухарова и Галина Макова, работещи по предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса в община Габрово. В качеството си на символичен домакин, г-жа Таня Христова поздрави участниците в заседанието. В отговор, от името на УС и всички членове на НАСО РБ, София Янчева, Председател на УС, благодари на г-жа Таня Христова и община Габрово за проявеното разбиране и помощта, която те оказват на асоциацията през годините, предоставяйки чудесни условия за работата на офиса и персонала на НАСО РБ.

София Янчева, Румяна Дъчева и Васил Панчаров информираха участниците в заседанието за проявите и резултатите от участието си в честването на 20-годишнината от учредяването на STMOU CR, проведено в края на месец май в Прага, Чехия. След изслушване на информацията и впечатленията, УС даде много добра оценка за участието на делегатите от НАСО РБ в проявите на партньорската STMOU CR.

Васил Панчаров информира участниците за подготовката и провеждането на Х Практическа конференция на НАСО РБ на о. Корфу, Гърция, както и за драматичните затрудненията от логистичен характер, получени в последния момент, по независещи от асоциацията и туроператора причини. По мнение на Изпълнителния директор и на участниците в Конференцията, въпреки „усложненията”, пребиваването и деловата част на проявата са преминали при много добри условия и интерес. Такава бе и оценката на УС, след изслушване на информацията.

Относно становищата на НАСО РБ, бяха обсъдени предложения за промени на АПК в частта „Комплексно административно обслужване” /КАО/, ЗИД на ЗДОИ, както и въпроса за адекватно финансиране на ОТП и произвеждането на национални избори.

Изпълнителният директор представи информация за сигнали на колеги, относно реакцията на НАСО РБ по повод бедствията в различни части на страната, както и съдържанието на писмото за подкрепа, изпратено до общините Велико Търново, Добрич, Варна и Дряново, а по-късно и до Мизия. Като благодари за предварителните консултации и разбирането от страна на заинтересованите колеги-членове, УС определи изпращането на писмото за подкрепа като единствено възможната адекватна реакция от страна на НАСО РБ, по повод бедствията в общините Велико Търново, Добрич, Варна и Дряново. Същото писмо, по-късно, бе изпратено и до колегите от община Мизия по повод наводненията в града и района.

Васил Панчаров представи и Информация за работната среща на изпълнителните директори, организирана от НСОРБ в каря на месец юни т.г.

По предложение на колегата Румяна Дъчева, УС обсъди и прие решения, свързани със събиране на информация за алтернативни възможности за привличане на дарители на НАСО РБ. Тези въпроси ще се включат за обсъждане в дневния ред на следващите заседания на УС.

Второто заседание се проведе в с. Чифлик, община Троян, в началото на месец септември. В дневния ред на заседанието се обсъдиха някои детайли на обобщените становища относно КАО и ЗИД на ЗДОИ, формиране и работа на Работна група на НАСО РБ за изменение и допълнение на нормативни актове /ЗМСМА и др./, свързани с нормалната работа на местните власти,  обсъждане на медийното присъствие и образ на НАСО РБ и участие във форуми и прояви.

Както споменах, основните послания на становищата можете да видите в материала, публикуван в настоящия брой на бюлетина.

По предложение на колегата Румяна Дъчева, бе обсъдена възможността за формиране и работа на Работна група на НАСО РБ за изменение и допълнение на нормативни актове /ЗМСМА и др./. Мандатът на групата е да разгледа и обсъди предложения за изменения на „ключовите” нормативни актове, с оглед ефективната работа на секретарите на общини и на местните власти, като цяло. Предложенията да се депозират пред НСОРБ, компетентните органи и партньорските организации, в съответствие с дневния ред на обществото и законодателната програма на бъдещото НС. По оповестяване на тази инициатива, бе възложено на Изпълнителния директор да изпрати покана за участие на колеги-членове в работата на групата.

Относно алтернативните възможности за привличане на спонсори на НАСО РБ, С. Янчева, М. Илиева, Р. Дъчева и В. Панчаров споделиха впечатления от командировката в Чехия и големия брой спонсори, които подпомагат партньорската STMOU със средства, услуги и по други начини. Като потенциални такива бяха посочени софуерни фирми, фирми-доставчици на традиционни стоки и услуги за общините /канцеларски материали, сувенири, кетъринг, туроператори и др./, с които контактуват секретарите на общини или се търси тяхното мнение. Споделиха и собствен опит в български условия. П. Янински сподели, че можем да предлагаме и реклама с банер на сайта, в бюлетина, презентации за стоки и услуги по време на наши срещи и форуми или по друг начин. Бяха обсъдени и други предложения - да се подготви списък от потенциални фирми-дарители, да се подготви общо писмо-образец с предлаганите от нас възможности за реклама и осъществяване на контакти, което да се адаптира съобразно спецификата на съответната фирма и изпрати персонално до всяка от потенциалните фирми-доноли. Предстои детайлизиране и реализация на приетите решения.

По предложение на колегата Петър Янински, бе обсъден въпросът замедийното присъствие и образ на НАСО РБ и участието ни във форуми и прояви. Той представи тезата си за по-ярко представяне на това, което вършим, за да има информация, прозрачност и чуваемост на всички нива, а от там и популяризиране на експертизата на секретарите на общини и дейността на асоциацията. Като първа стъпка предлага разработването на нов сайт с разширени възможности – с е-форуми, е-консултации и информации, е-бюлетин, и др. Достъпът до експертната информацията да е с персонален код, да бъде само за членове на асоциацията, което да е предизвикателство и стимул за други секретари да станат също членове, за да ползват он-лайн професионалната информация. След оживена дискусия, предложено бе да се направи запитване за оферти за изработване на нов сайт; форматът и възможностите на бъдещия сайт да се опишат, със съдействието на колеги, компетентни по отношение на сайтове, да се състави списък на известни сайтове /например новинарски и други популярни/; да се проучат възможностите и условията за публикуване на платена информация на сайтовете от горния списък; на следващите заседания да се обобщи цялата информация и след оценка на целесъобразността, да се набележат конкретни стъпки за изпълнение във времето.

      Единственото е-заседание бе проведено  в средата на месец ноември, във връзка с неотложни организационни въпроси, по молба на Изпълнителния директор.

      В съответствие с организационния план на УС, до края на годината се предвижда провеждането на още едно, последно за тази година, заседание на УС, ако условията и ангажираността на колегите позволяват.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022