В периода януари - април 2015 г. бяха проведени 3 редовни заседания на Управителния съвет и едно с електронно гласуване на решенията.

Първото заседание се проведе през месец януари в Дряново. В дневния ред бяха включени въпроси свързани с: отчет на изпълнението на решенията от предишни заседания; анализ на резултатите от становищата на НАСО РБ относно КАО и ЗИД на ЗДОИ; ...

участие на представители на НАСО РБ в дейности и прояви на партньорски организации; обсъждане на формáта на ХХIII Общо събрание /ОС/ на НАСО РБ и други въпроси от организационен характер.

 

С. Христова, зам. председател на УС на НАСО РБ, информира участниците в заседанието за изпълнените и неизпълнените решения на УС.

Относно Формиране на Работна група /РГ/ на НАСО РБ за изменение и допълнение на нормативни актове бе определено в състава на РГ да бъдат включени като членове колеги-юристи. РГ да има отворен характер, като, при необходимост, към работата й да се привличат и други колеги, с експертиза по съответния нормативен акт. За членове на РГ номинира следните колеги: София Янчева, Ангелина Топчиева, Румен Русев, Румяна Дъчева – членове на УС и колегите-членове Галина Иларионова – Иваново и Кремена Събева – Карнобат.

Относно алтернативни възможности за привличане на спонсори на НАСО РБ бе възложено на Изпълнителния директор да проучи какви са юридическите форми и възможности за реализиране на подобно взаимноизгодно сътрудничество. По време на следващото заседание същите да бъдат обсъдени, да се определи най-подходящия формат и да се оформи списък от потенциалните фирми-дарители.

Във връзка с анализ на резултатите от становищата на НАСО РБ относно КАО и ЗИД на ЗДОИ бе възложено на Изпълнителния директор да оформи становището на НАСО РБ по НАО/КАО, с отчитане на депозираните мнения и предложения на колеги-членове. След съгласуване, същото и това по ЗДОИ да бъдат комуникирани чрез всички възможни канали с членовете на асоциацията и всички заинтересовани партньорски организации и институции, с отношение към темата /в т.ч. НСОРБ, МС, НС и др./. Бе поднесена информация и набелязани последващи стъпки относно предстоящата конференция по КАО, организирана от ИПА на 06.03.2015 г. в София.

Членовете на УС приеха за сведение информациите за участие на представители на НАСО РБ в: третата работна среща на изпълнителните директори на НПО в сферата на местното самоуправление; откриването на Ресурсно-координационен център на НСОРБ в с. Гергини; юбилейното честване „10 години НАПОС-РБ”; обучението на секретари на общини по линия на ИПА; Общото събрание и Годишна конференция на НСОРБ.

По формáта на ХХIII ОС на НАСО РБ, след дебат, за място на ОС с мнозинство бе определено с. Арбанаси, община Велико Търново. Останалите предложения бяха за Пловдив и Банско. За време на провеждане - 16 и 17 април 2015 г.

В т. „Разни”, по предложение на Сезгин Бекир, зам. председател на УС, бе прието решение за отпускане на целева помощ на колегата Фатме Осман – Крумовград, координатор на НАСО РБ за област Кърджали, в размер на 2000 лв., във връзка се необходимостта от лечение. Най-искрено желаем на колегата Осман успешно лечение и до нови срещи.

Тук бяха обсъдени „на първо четене” идеи и нагласи за организиране на ХI Практическа конференция на НАСО РБ. Като най-подходящ бе определен периодът през първата половина на месец юни. Бе възложено на Изпълнителния директор да направи предварително проучване на възможни дестинации по Адриатическото крайбрежие /Хърватска, Черна Гора, Италия/.

Второто заседание се проведе в началото на месец март в София. В дневния ред се обсъдиха въпросите: изпълнение на решенията от предишното заседание и дневния ред, подготовката, обсъждането и начина на приемане на работните документи на ХХІІІ ОС на НАСО РБ. В заседанието взе участие и г-н Венцеслав Кожухаров, представител на НСОРБ. Преди пристъпване към точките от дневния ред, г-н Кожухаров поднесе кратка информация по повод предстоящата среща по КАО, организирана от ИПА, както и относно предстоящата работна среща на РГ на НСОРБ и НОИ, с участие на колеги-секретари на общини, за изготвяне на проект на споразумение за предоставяне данни и официални документи по повод КАО.

По решенията от заседанието в Дряново, след обсъждане бе избран формат на документи и предложения за потенциалните фирми-спонсори, които да бъдат поканени на ХХІІІ ОС за съгласуване и сключване на договори за осъществяване на съвместната дейност, подобно на колегите от партньорската STMOU, Чехия, за което ви информирахме в предния брой на „Секретар”.

Изпълнителният директор информира за промяна в обстоятелствата, която спешно е наложила разработването на нов сайт и хостването му от нов доставчик на тази услуга. Възложено е изпълнението на новия сайт, който, благодарение на съвременните софтуерни решения, ще е с по-добри комуникационни възможности, бързодействие и с нова, по-актуална визия. Новият сайт www.naso-rb.org стана факт и вече присъства в интернет-пространството. Моля, посещавайте го редовно!

По подготовката, обсъждането и начина на приемане на работните документи на ХХІІІ Общо събрание на НАСО РБ бяха приети съответните решения за дневен ред, програмата на ОС и паралелната културна програма, с оглед запознаването с уникалните културно-исторически забележителности на с. Арбанаси. Бе приет график за разработване, съгласуване и приемане на годишните отчетни документи на НАСО РБ, съгласно Устава, както и редица въпроси от логистичен и организационен характер по повод ОС – такси за участие, списък на гостите и бивши колеги-членове на асоциацията и др.

Във връзка с организацията на  ХI Практическа конференция на НАСО РБ извън работната среда бе решено основните елементи на този въпрос да бъдат обсъдени с колегите-участници в ОС.

Третото заседание бе проведено в с. Арбанаси, в навечерието на ХХІІІ Общо събрание на НАСО РБ. Обсъдените въпроси бяха с пряко отношение към организацията на предстоящото ОС, което за първи път организираме в по-нестандартна форма, в присъствието на много и важни гости, както и предвид поканата за „работна закуска” от страна на представителите на МС на следващия ден. Това наложи внимателно и в детайли прецизиране на програмата през първия и втория ден, както и по позициите ни по въвеждането на КАО, въпрос с най-голям приоритет за общините, който предстоеше да бъде коментиран с експертите от МС.

Единственото е-заседание бе проведено в началото на месец май. С него бяха приети решения свързани с подготовката и провеждането на XI Практическа конференция на НАСО РБ извън работната среда, както и по номинацията на колеги за участие в заседанията на Съвета за административната реформа /САР/ и Постоянната работна група на МС по изготвяне на предложения за стандартизиране на администрациите /ПРГ СА/, по тяхна покана. За участие в работата на тези органи бяха избрани колегите София Янчева, Председател на УС на НАСО РБ /титуляр/ и за заместници – Румяна Дъчева и Мина Илиева, членове на УС на НАСО РБ. Тази покана за участие е в резултат от проведената работна среща на УС и КС на НАСО РБ с представителите на МС, за която стана въпрос по-горе. За резултатите от срещата ще прочетете в материалите, публикувани на страниците на настоящия информационен бюлетин.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022