ПОСЛАНИЕ НА НАСО РБ

П О С Л А Н И Е   Н А   Н А С О   Р Б 

към всички настоящи и бъдещи секретари на общини/райони,

кметове на общини/райони, държавни институции и партньори,

работещи в областта на местните власти в Република България

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Ние, членовете на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България /НАСО РБ/, се обръщаме към Вас, за да Ви информираме до къде сме стигнали, какъв опит сме натрупали, какви предизвикателства ни очакват, като храним искрена надежда, че Вие ще продължите и ще надграждате върху постигнатото, за по-ефективно местно самоуправление и по-голяма удовлетвореност на гражданите - най-важният измерител на нашите усилия.

Всестранното развитие на общините и укрепването на тяхната социално-икономическа основа е резултат от действието на комплекс от фактори. Мандат` 2011-2015 г. бе вторият мандат на местните власти, в условията на членството ни в ЕС. В този контекст, определяща е ролята на продължаващата демократизация на местното самоуправление, чрез прилагане на европейските принципи за добро управление и пълноценното ангажиране на потенциала на местните общности. Това е процес, провокиращ непосредственото участие на гражданите и взаимодействието с местната власт -  кметове, общински съвети и администрация, в качеството им на местни представителни и изпълнителни органи.

В системата на местната администрация и реализирането на набиращата скорост административна реформа, ключово място е отредено на секретаря на община/район. Той е главният администратор и най-висшият държавен служител в местната администрация. От неговия професионализъм, от уменията му да решава бързо и компетентно възникналите проблеми, от познаването му, в детайли, на работата на различните звена в общинската администрация, зависи цялостната работа на общинската структура и оценката на гражданите за нея.

Не случайно законодателят, чрез пакет от закони, урежда стабилността на длъжността „Секретар на община/район” и чрез изискването за несменяемост го поставя встрани от политическите пристрастия и мандатността. Това обстоятелство е важна законова предпоставка и гаранция за създаване на УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМСТВЕНОСТ във функционирането на общинската администрация в интерес на гражданите, независимо от мандатността на общинските съвети и кметовете.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

НАСО РБ е първата, създадена по професионален признак, нестопанска организация /НПО/ в областта на местното самоуправление и местната администрация и осъществява своята дейност в обществена полза вече ОСЕМНАДЕСЕТ ГОДИНИ!

Основни задачи на НАСО РБ са: 

 • да утвърждава своята устойчивост и имидж;
 • да  повишава професионалния си експертен потенциал;
 • да повишава професионалните знания и умения на своите членовете чрез обучения, обмен на положителни практики и опит, консултации и информация;
 • да участва в дейности и инициативи за подобряване на работата на общинските/районните администрации и предоставянето на публични услуги;
 • да изгражда взаимноизгодни партньорства;
 • да стимулира гражданското участие и други.

Наред с изпълнението на тези задачи, за секретарите на общини/райони не са чужди и общинските проблеми в национален мащаб. С цел да се утвърждава все повече процесът на реално местно самоуправление и да се повиши ефективността на местните власти и техните администрации, съвместно с нашите партньори, се стараем да внесем някои предложения за промени в законодателен и чисто практически аспект. Това се очаква от нас, а резултатите ще измерят нашият скромен професионален принос за постигането на общите цели – демократизация на процесите на местно ниво, изграждане на ефективна и мотивирана местна администрация, предоставяне на съвременно административно обслужване за максимална удовлетвореност на гражданите и бизнеса.

Всичко това успяваме да реализираме, от една страна благодарение на желанието, съпричастността и високото чувство за отговорност на всички членове на НАСО РБ, а от друга – чрез програмите за НПО и взаимодействието и подкрепата на нашите ключови партньори на национално и териториално ниво.

От позицията на горните съображения, трябва да продължи работата ни за:

 • Издигане на по-високо демократично ниво и функционална приложимост на пакета от закони, свързани с местното самоуправление и местната администрация;
 • Реална децентрализация, като функциите и правомощията на общините са  съобразени с европейския принцип “Който финансира – той управлява!”;
 • Ясно дефиниране на компетенциите на общинските администрации и взаимодействието им с другите институции, в съответствие с европейските принципи, стандарти и практики;
 • Координация на работата на изборните органи в общината – общински съвет и кмет и изпълнителния орган – общинската администрация, в името на общата цел – успешно развитие на общината, в интерес на гражданите и бизнеса. При необходимост и възможности, определящо да е мнението на гражданите;
 • Подобряване на качеството и ефективността на процеса на предоставяне на местните публични услуги, разнообразяване на формите им и улесняване на достъпа на гражданите до тях, с използването на широкия набор от положителни практики - наши и европейски, в т.ч. и чрез възможностите на електронното управление и предоставянето на комплексни административни услуги;
 • Създаване на условия за максимална прозрачност и публичност, както за намеренията, така и за действията на местната власт.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ-СЕКРЕТАРИ НА ОБЩИНИ/РАЙОНИ,

Местни избори`2015 ще доведат до промени в управлението на общините/районите, но Националната асоциация на секретарите на общини трябва да остане, за да продължава да бъде ПОЛЕЗНА за всички Вас, за Вашите общини, а чрез Вас – и за цялото общество.

ПРИЗОВАВАМЕ ВИ, непосредствено след изборите, наред с многото задължения, да участвате активно и в структурирането на НАСО РБ и нейните органи, с оглед на нейната устойчивост и бъдещото й успешно развитие и дейност.

Водете се от принципите на ПРИЕМСТВЕНОСТ в работата на Асоциацията и НАДГРАЖДАЙТЕ, за все по-силно утвърждаване на НАСО РБ като компетентен и надежден партньор в сферата на местното самоуправление и местната администрация в Република България!

Девизът на НАСО РБ е: „Професионализмът – основен критерий!”

Вашето „професионално семейство” е НАСО РБ!

Пазете я и се грижете за нея!

Управителен съвет на НАСО РБ