Заседание на УС на НАСО РБ във Велико Търново

Заседание на УС на НАСО РБ във Велико Търново

На 12 ноември 2015 г. се проведе десетото редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ. То бе подготвено с любезното съдействие на домакините - колегата Мина Илиева, секретар на община Велико Търново, член на УС на НАСО РБ и, персонално, г-н Даниел Панов, кмет на община Велико Търново, член на УС на НСОРБ. В заседанието, освен членовете на УС и КС, взе участие и колегата Маринела Пазвантова – Сухиндол. В последния момент преди заседанието, поради проявен интерес и желание, в работата му се включиха г-жа Румяна Русева, Ръководител на проект ИИСДА – гаранция за прозрачност и ефективност” и г-жа Екатерина Милиславова – ръководител на екипа на Агенция СЪНИ СИТИ, изпълнител на проекта.

По традиция, г-н Даниел Панов, в качеството му на домакин, отправи приветствие към участниците в заседанието. В него той направи подробен анализ на процесите по подготовката и произвеждането на мести избори`2015, предизвикателствата и използваните практики за преодоляването им. Тук той подчерта и благодари за високия професионализъм, проявен от колегите-секретари на общини, който е допринесъл, за пореден път, за безпроблемния, от административна гл. т. изборен процес С гордост сподели постигнатото от община Велико Търново през изтеклия мандат на местните власти. Представи и намеренията и предстоящите проекти – в процес на изпълнение и бъдещи такива, които, чрез надграждане, ще са насочени към по-нататъшното подобряване на социално-икономическата среда и обслужването на гражданите и бизнеса и на инфраструктурата и облика на старопрестолния град Велико Търново и общината, като цяло.

Повече от час, в присъствието и на ръководители и експерти от общинска администрация Велико Търново, продължи обсъждането на Интегрираната информационна система на държавната администрация. Г-жа Румяна Русева, ръководител на проекта „ИИСДА – гаранция за прозрачност и ефективност”, представи подробно развитието на проекта и дейностите по финализирането му през следващите месеци. Както повечето от вас знаят, ИИСДА има за  цел да осигурява публичност, да скъсява дистанцията между администрацията и гражданите, да дава възможност за наблюдение и контрол върху организацията и дейностите на държавната администрация и да подпомага вземането на информирани управленски решения. Несъмнено, ИИСДА ще е в основата на електронното управление в бъдеще. Този факт предизвика оживен дебат по тази важна и актуална тема – и за секретари и за общините, въобще. В отговор на поставените въпроси, колегите от проект „ИИСДА” ни информираха за следващите стъпки по въвеждане на системата, в т.ч. адаптиране на съществуващия софтуер/хардуер, начините за пренос и миграция на данни, специализирани обучения на администрацията и други дейности. За подробностите по проекта, членовете на НАСО РБ ще научат от предоставените материали, които ще им бъдат изпратени по е-мейл. Очакваме и последваща информация, за която също ще ви информираме периодично.

Деловият дневен ред на заседанието обхващаше: актуални въпроси в работата на секретарите на общини след изборите за местни власти, обсъждане на предстоящи организационни дейности на НАСО РБ, в т.ч. и Посланието на НАСО РБ към секретарите на общини/райони, общинските ръководства, държавни институции и партньори, по повод предстоящия мандат 2015-2019 на местните власти и други въпроси от организационен характер. Естествено, при голям интерес и активност протекоха дебатите около разпоредбите на Изборния кодекс /ИК/, Закона за гражданска регистрация и други актове, с отношение към изборния процес, чиито т.н. „тесни места” за пореден път създадоха проблеми при организационно-техническата подготовка на изборите и паралелния национален референдум. С единодушие бе прието решение през следващите месеци НАСО РБ да проведе консултации с членовете и да подготви мотивирано становище по тези проблемни въпроси, като посочи и алтернативни решения за решаването им. В последствие, чрез активни консултации и с подкрепата на партньорските организации и институции, да се инициира разглеждането на предложенията от компетентните законодателни органи и отразяването им в бъдещия ЗИД на Изборния кодекс, с оглед минимизиране на отрицателните въздействия на несъвършенствата на ИК. Подобни становища ще бъдат подготвени и по „проблемни текстове” и в други нормативни актове, с отношение към работата на местните администрации – ЗДСл, ЗА, ЗМСМА и др. Приет бе и текстът на Посланието на НАСО РБ, под девиза „Професионализмът – основен критерий!”, което ще бъде комуникирано по всички възможни информационни канали. Наред с Посланието, бяха обсъдени и други предстоящи дейности, свързани с информационната кампания по промотиране на асоциацията, особено пред новите общински ръководства и колегите-секретари на общини/райони от цялата страна.

По-нататък участниците в заседанието, в оперативен порядък, обсъдиха и други въпроси от организационен характер, след което София Янчева, Председател на УС, закри заседанието.

В заключение искаме да поднесем, още веднъж, най-искрени благодарности към домакините за чудесната организация и прякото активно участие в заседанието на УС, както и за отличните условия за работа и отдих на участниците в заседанието. При вас, в красивия град Велико Търново, се чувстваме „като у дома си” и ще разчитаме на вашето гостоприемство и за в бъдеще. Благодарим ви!