На 12 ноември 2015 г. се проведе десетото редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ. То бе подготвено с любезното съдействие на домакините - колегата Мина Илиева, секретар на община Велико Търново, член на УС на НАСО РБ и, персонално, г-н Даниел Панов, кмет на община Велико Търново, член на УС на НСОРБ. В заседанието, освен членовете на УС и КС, взе участие и колегата Маринела Пазвантова – Сухиндол. В последния момент преди заседанието, поради проявен интерес и желание, в работата му се включиха г-жа Румяна Русева, Ръководител на проект ИИСДА – гаранция за прозрачност и ефективност” и...

г-жа Екатерина Милиславова – ръководител на екипа на Агенция СЪНИ СИТИ, изпълнител на проекта.

По традиция, г-н Даниел Панов, в качеството му на домакин, отправи приветствие към участниците в заседанието. В него той направи подробен анализ на процесите по подготовката и произвеждането на мести избори`2015, предизвикателствата и използваните практики за преодоляването им. Тук той подчерта и благодари за високия професионализъм, проявен от колегите-секретари на общини, който е допринесъл, за пореден път, за безпроблемния, от административна гл. т. изборен процес С гордост сподели постигнатото от община Велико Търново през изтеклия мандат на местните власти. Представи и намеренията и предстоящите проекти – в процес на изпълнение и бъдещи такива, които, чрез надграждане, ще са насочени към по-нататъшното подобряване на социално-икономическата среда и обслужването на гражданите и бизнеса и на инфраструктурата и облика на старопрестолния град Велико Търново и общината, като цяло.

Повече от час, в присъствието и на ръководители и експерти от общинска администрация Велико Търново, продължи обсъждането на Интегрираната информационна система на държавната администрация. Г-жа Румяна Русева, ръководител на проекта „ИИСДА – гаранция за прозрачност и ефективност”, представи подробно развитието на проекта и дейностите по финализирането му през следващите месеци. Както повечето от вас знаят, ИИСДА има за  цел да осигурява публичност, да скъсява дистанцията между администрацията и гражданите, да дава възможност за наблюдение и контрол върху организацията и дейностите на държавната администрация и да подпомага вземането на информирани управленски решения. Несъмнено, ИИСДА ще е в основата на електронното управление в бъдеще. Този факт предизвика оживен дебат по тази важна и актуална тема – и за секретари и за общините, въобще. В отговор на поставените въпроси, колегите от проект „ИИСДА” ни информираха за следващите стъпки по въвеждане на системата, в т.ч. адаптиране на съществуващия софтуер/хардуер, начините за пренос и миграция на данни, специализирани обучения на администрацията и други дейности. За подробностите по проекта, членовете на НАСО РБ ще научат от предоставените материали, които ще им бъдат изпратени по е-мейл. Очакваме и последваща информация, за която също ще ви информираме периодично.

Деловият дневен ред на заседанието обхващаше: актуални въпроси в работата на секретарите на общини след изборите за местни власти, обсъждане на предстоящи организационни дейности на НАСО РБ, в т.ч. и Посланието на НАСО РБ към секретарите на общини/райони, общинските ръководства, държавни институции и партньори, по повод предстоящия мандат 2015-2019 на местните власти и други въпроси от организационен характер. Естествено, при голям интерес и активност протекоха дебатите около разпоредбите на Изборния кодекс /ИК/, Закона за гражданска регистрация и други актове, с отношение към изборния процес, чиито т.н. „тесни места” за пореден път създадоха проблеми при организационно-техническата подготовка на изборите и паралелния национален референдум. С единодушие бе прието решение през следващите месеци НАСО РБ да проведе консултации с членовете и да подготви мотивирано становище по тези проблемни въпроси, като посочи и алтернативни решения за решаването им. В последствие, чрез активни консултации и с подкрепата на партньорските организации и институции, да се инициира разглеждането на предложенията от компетентните законодателни органи и отразяването им в бъдещия ЗИД на Изборния кодекс, с оглед минимизиране на отрицателните въздействия на несъвършенствата на ИК. Подобни становища ще бъдат подготвени и по „проблемни текстове” и в други нормативни актове, с отношение към работата на местните администрации – ЗДСл, ЗА, ЗМСМА и др. Приет бе и текстът на Посланието на НАСО РБ, под девиза „Професионализмът – основен критерий!”, което ще бъде комуникирано по всички възможни информационни канали. Наред с Посланието, бяха обсъдени и други предстоящи дейности, свързани с информационната кампания по промотиране на асоциацията, особено пред новите общински ръководства и колегите-секретари на общини/райони от цялата страна.

По-нататък участниците в заседанието, в оперативен порядък, обсъдиха и други въпроси от организационен характер, след което София Янчева, Председател на УС, закри заседанието.

В заключение искаме да поднесем, още веднъж, най-искрени благодарности към домакините за чудесната организация и прякото активно участие в заседанието на УС, както и за отличните условия за работа и отдих на участниците в заседанието. При вас, в красивия град Велико Търново, се чувстваме „като у дома си” и ще разчитаме на вашето гостоприемство и за в бъдеще. Благодарим ви!

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022