На 14 януари 2016 г. бе проведено единадесетото редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ, с любезното съдействие на колегата Румяна Дъчева, в качеството й на нов секретар на община Севлиево, член на УС на НАСО РБ.

Г-н Иван Иванов, кмет на община Севлиево, в качеството му на домакин, отправи приветствие към участниците в заседанието. Той сподели впечатленията си от местните избори и, за съжаление, за „промените”, които настъпват в местните администрации след тях.

След това представи основните социално-икономически показатели на община Севлиево, с каквито малко общини в България могат да се похвалят – спокойно място за живеене, липса на общински задължения, нисък процент на обезлюдяване, ниска безработица, газификация, много работещи производствени фирми, висок среден доход на глава от населението и т.н.

Представи и предизвикателствата, намеренията и предстоящите проекти, които ще са насочени към по-нататъшното подобряване на социално-икономическата среда и обслужването на гражданите и бизнеса, на инфраструктурата и туристическите забележителности, както и общия облик на Севлиево и другите населени места в общината. Със задоволство сподели удовлетворението си от доброто междуобщинско партньорство и сътрудничество със съседните общини.

София Янчева поднесе благодарности към домакините за чудесната организация и прякото участие в заседанието на УС, както и за отличните условия за работа и отдих на участниците в заседанието. Тя сподели общата „благородна завист” - и на участниците, и на много общини за постиженията на община Севлиево. С благодарност, поздрави г-н Иванов за избора на колегата Румяна Дъчева за секретар на общината, като го увери, че в нейно лице ще намери един достоен изграден професионалист.

Деловият дневен ред на заседанието обхващаше: актуални въпроси в работата на секретарите на общини, в т.ч. и преглед на изменения и допълнения на действащи нормативни актове, които пряко касаят местните власти, обсъждане на дейности на НАСО РБ от организационен характер, в т.ч. и подготвителни дейности по повод  ХХIV ОС на НАСО РБ.

Няколко бяха акцентите във връзка с изменения и допълнения на действащи нормативни актове - ЗИД на Закона за опазване на земезелските зебли /ЗОЗЗ/, организационно-техническа подготовка /ОТП/ на избори, работа с ИИСДА и Административния регистър, регистър „Отворени данни”. По тези важни за вички общини въпроси колегите се обединиха около следните решения:

По ЗИД на ЗОЗЗ: УС отправи благодарност към колегите Живко Желязков – р-н „Приморски”, Варна, Снежана Панайотова – Руен и Галина Иларионова - Иваново, предоставили своите мнения по ЗИД на ЗОЗЗ. Но, тъй като тематиката, свързана с ЗОСС не е от компетенциите на секретарите на общини, респ. НАСО РБ, членовете на УС считат за нецелесъобразно изказването на мнения и становища по този законопроект от името на НАСО РБ. Предоставените от колегите становища по законопроекта могат да бъдат използвани за бъдещи действия на общини, под егидата на НСОРБ, по оспорване на целесъобразността на предложения ЗИД на ЗОСС.

По ОТП на избори: На базата на получените до момента и нови становища на колеги по този въпрос да се разработи становище на НАСО РБ, което, в подходящ момент да се депозира до компетентните органи за ЗИД на Изборния кодекс и други нормативни документи, с отношение към подготовката и произвеждане на избори и референдуми.

По работа с ИИСДА: Въз основа на запитване до колегите-членове за идентифициране на проблеми при работата с ИИСДА и Административния регистър и получените оотговори, да се оформи становище по проблемните въпроси. То да бъде изпратено на администрацията на МС за сведение и набелязване на мерки за отстраняването им. В становището да се направи предложение за изготвяне на график за работа в ИИСДА и Административния регистър по администрации, с оглед да се избегне претоварване на системата при работата на много администрации /общински, териториални и централни/ едновременно.

По „Отворени данни” – колегите препоръчват при определяне на обхвата на набора от данни, като начало, в него да се включват: социални институции и услуги, училища, читалища, музеи, театри, кина, хотели, спортни имоти, туристически маршрути и др.

По следващата точка от дневния ред бяха обсъдени някои дейности от организационен характер, както и подготвителни дейности по повод ХХIV ОС на НАСО РБ. Тук, единодушно бе прието решението ХХIV отчетно-изборно Общо събрание /ОС/ на НАСО РБ да се проведе на 14 и 15 април 2016 г. в Пловдив! Обсъдени бяха вариантни решения относно: проекта за дневен ред и сценарий на ОС, работните отчетни документи и материали за ОС и формат на представянето им и много други логистични детайли по организацията на ОС. Окончателните решения по някои от въпросите ще бъдат приети на следващото заседание на УС в началото на месец март т.г., а всички членове и гости на ХХIV ОС на НАСО РБ ще бъдат информирани за проявата чрез писмата-покани не по-късно от средата на месец март т.г.

По-нататък участниците в заседанието, в оперативен порядък, обсъдиха и други въпроси от организационен характер, след което София Янчева, Председател на УС, закри заседанието.

Голяма част от подготвителните дейности за ОС вече са в ход. Изключително важно е сега, в началото на новия мандат на местните власти и в навечерието на ХХIV ОС - първо за новия мандат на местните власти, да се установи коректна комуникация с всички действащи „стари” /голяма част от които са членове на асоциацията!/ и новоназначени секретари на общини, с оглед на бъдещото им членство в професионалната НАСО РБ. Убедени сме, че това членство ще е от полза и за колегите секретари – в професионален план, и за техните общини, като цяло. Гаранти на това твърдение са както всички настоящи секретари на общини/райони, членове на НАСО РБ, така и партньорските организации, които познават организационната работа на асоциацията и нейните членове.

В заключение, обръщаме се към колегите-членове на НАСО РБ – моля легитимирайте членството си в асоциацията за 2016 г., а към новоназначените колеги – потърсете контакт с офиса в Габрово, за да уредите членство си в НАСО РБ, ако имате желание за това. Така всички ще сме готови за легитимното и успешно организиране и провеждане на ХХIV ОС - първо за новия мандат на местните власти и устойчивото развитие на НАСО РБ, в интерес на всички общини/райони!

Предварително благодарим и ви очакваме в Пловдив, колеги!

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022