За 2016 г., в периода от месец януари до месец май, освен заседанието в Севлиево, проведено на 14 януари, за което вече публикувахме информация, бяха проведени още няколко заседания, както следва:

В началото на месец март, в с. Боженци, се проведе дванадесетото редовно разширено заседание на УС.

 

Във връзка с оттегляне от длъжност, респ. от УС на НАСО РБ, на четири от членовете, бе обсъден легитимният кворум на УС и процедурата за вземане на решения. Единодушно бе мнението, че по тази причина активните членове на УС, по Устав, са седем колеги и кворумът трябва да се отчита на тази база. Беше направен конструктивен преглед на изпълнението на решенията от предишното заседание, проведено в Севлиево. В делови порядък бяха обсъдени следните въпроси:

По предстоящото ХХIV ОС на НАСО РБ:

След като се запознаха с предложението на Сезгин Бекир, заместник-председател на УС, относно промени в Устава на НАСО РБ. Във връзка с достойнствата на предложението и с оглед на демократичните принципи на асоциацията и максимална прозрачност, както и предстоящите изменения на ЗЮЛНЦ, след станалите разисквания, УС прие този въпрос да се обсъди на предстоящото ОС. При решение за извършване на такива изменения, УС да състави Комисия от колеги-юристи, членове на НАСО РБ, която да обяви процедурата по изменение и допълнение на основния документ на НАСО РБ. В резултат от своята работа и постъпилите предложения, Комисията да предложи конкретни законосъобразни записи за изменение и допълнение на отделните клаузи в Устава на НАСО РБ. Същите да се предложат за обсъждане и гласуване на ХХV ОС на НАСО РБ през 2017 г. /Виж последното заседание на УС в Казанлък!/

Бяха приети отчетите за работата на Изпълнителния директор, УС и КС за 2015 г., финансовия отчет за 2015 г. и проекта за бюджет на асоциацията за 2016 г.

Прие се предложението на Изпълнителния директор за номинации за връчване на почетни символи на НАСО РБ. Уточни се форматът и тематичната насоченост на паралелната проява, предвидена за втория ден на ОС.

По становищата на НАСО РБ:

      След като изслуша информацията на Изпълнителния директор за формáта на Становището, относно ЗИД на ЗДСл и каналите, по които то е комуникирано - до НСОРБ, МС, както и на интернет страницата /официална и във Фейсбук/ и в Портала за обществени консултации на МС, УС одобри по същество изготвеното Становище, както и начините за комуникирането му до колегите и заинтересованите страни.

По предложенията за партньорство:

УС прие, за сведение, получените писма и предложения за различни форми на сътрудничество от фирми и организации. Възложи на Изпълнителния директор, като има предвид експертизата на съответните фирми и организации, да изпраща на членовете на НАСО РБ информация, само в случаите, когато тя е пряко свързана с професионалните задължения и е от компетенцията на секретарите на общини.

В последствие, чрез електронно гласуване на решенията, УС определи формата на партньорство и участие в паралелната проява на втория ден на ХХIV ОС на няколко фирми и организации.

Последното заседание за текущия мандат на УС се проведе на 13.04.2016 г., в навечерието на отчетно-изборното ХХIV ОС в Пловдив. Основна точка от дневния ред бе уточняване на процедурите и други логистични подробности, свързани с организацията и провеждането на ОС. Бяха приети решения за: състава на Мандатната комисия на ХХIV ОС и Комисията по избора на нов УС и КС на НАСО РБ, за сценария за провеждане на проявите и други въпроси от организационен характер.

След успешното приключване на работата на  ХХIV ОС, новоизбраният УС, по Устав, проведе своето първо заседание. На него с пълно единодушие за Председател на УС на НАСО РБ бе преизбрана колегата София Янчева-Олева, секретар на община Благоевград, а за заместник-председатели на УС – колегите Мина Илиева, секретар на община Велико Търново и Сезгин Бекир, секретар на община Кърджали.

Паралелно с това заседание, своето първо заседание проведе и новоизбрания КС на НАСО РБ. На него неговите членове преизбраха за Председател на КС колегата Христо Христозов, секретар на община Любимец.

Честито, колеги! Нека пожелаем на ръководството и всички членове на новоизбраните УС и КС на НАСО РБ, с дръзновение и оптимизъм, успешна работа и в професионален, и в организационен план, за доброто на техните общини, на всички членове на асоциацията и на сдружението, като цяло!

Първото редовно разширено заседание от новия мандат на УС се проведе в края на месец април т.г. в Казанлък, под любезното домакинство на  новоизбрания член на УС, колегата Ваня Иванова, секретар на община Казанлък и Галина Стоянова, кмет на община Казанлък, екс-член на УС на НАСО РБ за мандат 2008 – 2010 г. В заседанието взеха участие и колегите Ивона Кънчева-Савова, секретар на община Елена и Делян Иванов, секретар на община Стара Загора, членове на новоизбрания КС на НАСО РБ. Преди започване на деловата работа по дневния ред на заседанието, участниците бяха емоционално приветствани от бившата колега Стоянова, кмет на община Казанлък. Тя поднесе на участниците традиционни сувенири на община Казанлък.

В отговор, колегата София Янчева, Председател на УС, с вълнение отговори на приветствието от страна на кмета-домакин, екс-колегата Стоянова, като благодари за топлото гостоприемство. Тя поздрави община Казанлък и кмета Галина Стоянова с избора на колегата Ваня Иванова за член на УС на НАСО РБ. Тя подчерта, че вотът на колегите е бил продиктуван не само от уважението и доверието към професионализма на колегата Иванова, но и към всичко, което община Казанлък прави за своите граждани през годините, под ръководството на Галина Стоянова, кмет и екс-член на НАСО РБ. София Янчева, Председател на УС, с удоволствие връчи на екс-колегата Галина Стоянова позлатена значка, с логото на НАСО РБ.

В делови план, няколко бяха основните въпроси, включени в дневния ред на заседанието:

По структуриране на работата на новоизбрания УС:

София Янчева и „старите” членове на УС споделиха с новоизбраните членове основните положения за процедурите на работа на управителните органи и областните координатори на НАСО РБ, в т.ч. и практиката за провеждане на разширени заседания. Обсъдени бяха и други дейности, които биха били от полза за членовете на асоциацията, в т.ч. и създаването на условия за по-чести срещи по региони за общуване и обмен на опит по професионални въпроси между членовете на асоциацията.

По ХII Практическа конференция на НАСО РБ извън работната среда:

След изслушване на споделени мнения и предложения, УС възложи на Изпълнителния директор, с оглед на дефицита на време, в кратки срокове да стартира стъпките на установетата вече процедура за организиране и провеждане на практически конференции извън работната среда. В изпълнение на Решения 13 и 14 на XXIV ОС, УС определи и основните параметри на ХII Практическа конференция на НАСО РБ - да се организира и проведе в Римини, Италия /или друга италианска морска дестинация/ в периода 05 – 18.06.2016 г., със времетраене на Конференцията 8 дни/5 нощувки. Бе определена и предварителното съдържание на тематичната програма – практики за работа с Портал „Отворени данни” на МС и Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015-2020 г., както и мнения и препоръки относно актуализацията на Наръчника на секретаря на НАСО РБ ` 2008. Предвижда се и т.н. „посещение на място” в общинска администрация Римини, с цел обмен на практически опит и информация с колегите от Италия.

По стартиране на процедура за изменения и допълнения на Устава:

В изпълнение на Решение 15 на XXIV ОС и след постъпилите предложения и станалите разисквания, УС определи Комисията за изменения и допълнения на Устава на НАСО РБ да бъде в състав от 7 колеги, както следва:

  • Божидар Кънчев, Бургас, член на УС – Председател;
  • Галина Иларионова, Иваново – член;
  • Делян Иванов, Стара Загора, член на КС – член;
  • Ивона Кънчева-Савова, Елена, член на КС – член;
  • Кремена Събева, Карнобат, член на УС – член;
  • Румяна Дъчева, Севлиево, член на УС – член;
  • Сезгин Бекир, Кърджали, заместник-председател на УС – член.

На Комисията бе възложено да подготви процедура за набиране на предложения за изменения и допълнения на Устава, обобщаване на предложенията и изготвяне на окончателните текстове, които ще бъдат предложение за гласуване от делегатите на XXV ОС през 2017 г. Допълнително й беше възложено и да обобщи предложенията на членовете на асоциацията, свързани със ЗИД на актуални за секретарите на общини и общинските администрации нормативни актове /ЗМСМА, ЗДСл, ЗА, Изборен кодекс и др./.

По  актуализация на Наръчника на секретарите на общини:

Прие се този въпрос да бъде първоначално обсъден по време на ХII Практическа конференция на НАСО РБ, като след приключване на Конференцията да се състави Работна група /РГ/ от колеги за актуализация на Наръчника на секретаря на община, както и да се определят и условията за работа на РГ. Очаква се новият формат на Наръчника да бъде готов до края на лятото т.г. Междувременно, възложи на Изпълнителния директор да изпрати стария формат на Наръчника на новоприетите членове на НАСО РБ – за сведение и само за служебно ползване от легитимните членове на НАСО РБ.

Обсъдени бяха и други въпроси от организационен характер.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022