Заседание на УС на НАСО РБ в Попово

Заседание на УС на НАСО РБ в Попово

На 08.12.2016 г., в гр. Попово се проведе петото редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие членовете на УС: София Янчева, Мина Илиева, Сезгин Бекир, Божидар Кънчев, Владимир Иванов, Дарина Колишева, Кремена Събева, Иванка Иванова, Ангелина Топчиева и Румяна Дъчева. Отсъства по уважителни причини членът на УС -  Мариус Конов.

В заседанието взеха участие и Гюлтен Еминова, Ивона Кънчева-Савова - членове на КС и Иван Жеков - ВРИД Изпълнителен директор.

 

Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение на комисията, избрана с решение № 55 от Протокол № 5 от заседанието на УС на НАСО РБ, проведено на 25.08.2016 година в Каварна.

                                                      Докл.: Председател на комисията

2. Изпълнение на решенията от Протокол № 5 от заседанието на УС в Каварна

                                                      Докл.: Членове на УС, ВРИД Изп. Директор

3. Информация за организирания от УС на НАСО РБ на 16 и 17 септември Дискусионен форум. Финансов отчет за направените разходи и реализираните приходи.

                                                      Докл.: ВРИД Изп. Директор

4. Обсъждане на дейности на НАСО РБ от организационен характер. Подготвителни дейности по повод ХХV-то Общо събрание през 2017 година.

                                                       Докл.: Председател и чл. на УС

5. Утвърждаване на областни координатори за областите Благоевград и Сливен.

                                                       Докл.: Председател на УС

6. Информация за проведената в Министерство на правосъдието среща по проблем, поставен от УС на НАСО РБ.

                                                        Докл.: Б. Кънчев

7. Разни

По т. 1 от дневния ред:

По предложение на Сезгин Бекир УС взе решение заседанието по тази точка да бъде закрито, след което София Янчева запозна УС с протокола и решението на утвърдената от УС комисия, с което класираните на първо и второ място кандидати за Изпълнителен директор на НАСО РБ се допускат до последния етап на конкурса – обсъждане в УС на асоциацията. Г-жа Янчева предложи УС да изслуша в рамките на от три до пет минути всеки един от двамата кандидати, класирани на първите две места. Поредността на явяване да бъде, тази при явяването за интервю пред комисията или първа – Деница Ноева, втора – Наталия Христова. По този ред двамата кандидати бяха изслушани от УС, след което той взе следното

РЕШЕНИЕ 61:

Избира за Изпълнителен директор на НАСО РБ г-жа Наталия Христова, като трудовият договор с нея се сключи  от 01.01.2017 година.

Забележка: В гласуването след установена телефонна връзка взе участие и отсъстващия по уважителни причини член на УС Мариус Конов.

По т. 2 от дневния ред

По тази точка УС изслуша и обсъди предложенията на избраната с негово решение на заседанието от 26.04.2016 година в гр. Казанлък комисия за изменения и допълнения на Устава на НАСО РБ.

Г-н Божидар Кънчев запозна членовете на УС с предложенията на комисията, оглавявана от него за промени в Устава. В рамките на дискусията по проблема членовете на УС отправиха и свои бележки, мнения и предложения. След приключване на обсъжданията УС взе следните

Решение 62

Членовете на УС, взели отношение по време на дискусията за промени в Устава на НАСО РБ да изпратят писмено на г-н Б. Кънчев своите бележки, мнения и предложения. Той да ги обобщи и оформи цялостното предложение на комисията за промени в Устава, което да изпрати в офиса на асоциацията в срок до 31.12.2016 година.

Решение 63

Предложението на комисията за промени в Устава да се изпрати незабавно на всички членове на УС и КС, които в срок до 31.01.2017 година да изпратят своите мнения, становища и предложения за окончателно оформяне на всички промени в Устава, които от името на УС да се представят на вниманието на членове на НАСО РБ, непосредствено преди общото събрание.

По т. 4 от дневния ред

След направени кратки обсъждания и коментари, както и изразени становища от София Янчева и С. Бекир УС взе следното

Решение 64

Двадесет и петото Общо събрание на НАСО РБ да се проведе на 20 и 21 април 2017 година. На следващото заседание на УС през м. февруари 2017 година да се определят мястото, дневния ред, провеждането на паралелна проява и др. подробности от организационен характер.

По т. 5 от дневния ред

Г-жа София Янчева запозна членовете на УС с постъпилите протоколи за проведени събрания и направени номинации за областни координатори за областите Благоевград и Сливен. УС взе следното

Решение 65

Утвърждава за областни координатори на областите Благоевград и Сливен следните колеги – членове на НАСО РБ:

Георги Жежев – Секретар на Община Сандански и Валя Радева – Секретар на Община Сливен

По т. 6 от дневния ред

УС изслуша и прие за сведение информацията, която г-н Божидар Кънчев поднесе за хода на разговорите с представителите на Министерство на правосъдието по казуса с постъпващите в общините книжа за връчване, поставен в изразено до Министъра на правосъдието становище от Председателя на УС на НАСО РБ.