Заседание на УС на НАСО РБ в Карнобат

Заседание на УС на НАСО РБ в Карнобат

На 22.02.2017 г., в гр. Карнобат се проведе шестото редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие членовете на УС: София Янчева, Ангелина Топчиева, Сезгин Бекир, Божидар Кънчев, Владимир Иванов, Иванка Иванова и Кремена Събева. Отсъстваха Мина Илиева, Дарина Колишева, Мариус Конов и Румяна Дъчева – членове на УС.

В заседанието взеха участие Делян Иванов, Ивона Кънчева-Савова, Христо Христозов, Гюлтен Еминова-членове на КС и Наталия Христова, Изпълнителен директор.

На заседанието присъстваха също Снежана Панайотова – областен координатор на област Бургас и секретар на община Руен, Роска Стойкова – секретар на община Стралджа и Ваня Димитрова - секретар на община Камено.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Преглед на изпълнението на решенията на УС от Протокол 7, Попово.

2. Отчет за изпълнението на бюджета за 2016 г. и проектобюджет за 2017 г.;

3. Подготвителни дейности и процедури по повод ХХV ОС на НАСО РБ.

4. Становища на НАСО РБ за изменения и допълнения на действащите нормативни актове - Устав и Правилник.

5. Подготовка на XIII Практическа конференция на НАСО РБ извън работна среда.

6. Разни.

По т. 1 от дневния ред:

Преглед на изпълнението на решенията на УС от Протокол 7, Попово.

Докл.: Изп. Директор – Наталия Христова

Всички решения на УС от Протокол 7, Попово са изпълнени, единствено в процес на изпълнение са  измененията на Правилника и Устава на НАСО РБ.

След станалите разисквания, УС прие следното:

РЕШЕНИЕ 68:

Приема за сведение отчета на Изп. директор за изпълнението на решенията на УС от заседанието в гр. Попово – Протокол 7.

По т. 2 от дневния ред:

Отчет за изпълнението на бюджета за 2016 г. и проектобюджет за 2017 г.;

Докл.: Изп. Директор – Наталия Христова

Изп. директор запозна накратко с изпълнението на бюджета на асоциацията за 2016 г. и какво е заложено като очаквани приходи и разходи през 2017 г.

Гюлтен Еминова направи предложение да се изпратят отново напомнителни писма до всички секретари за плащане на членския внос за 2017 г.

РЕШЕНИЕ 69:

Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2016 година и проектобюджета за 2017 година и предлага да се внесат за утвърждаване от ОС.

По т. 3 от дневния ред:

Подготвителни дейности и процедури по повод  ХХV ОС на НАСО РБ.

Подложи се на гласуване да отпадне т. 3 от проекта за дневен ред на ОС – „Удостояване със звания и отличия на НАСО РБ”, предвид предстоящата 20-годишнина на асоциацията и провеждане на тържествено ОС през есента и тогава тържествено да се награди със звания и отличия.

РЕШЕНИЕ 70:

Приема се да отпадне т. 3 от проекта за дневен ред на ОС – „Удостояване със звания и отличия на НАСО РБ”.

УС гласува окончателния вариант на Дневен ред на ХХV ОС.

РЕШЕНИЕ 71:

Определя проект на дневен ред на ХХV ОС на НАСО РБ както следва:

  1. Доклад на Мандатната комисия /МК/.
  2. Приемане на нови членове на НАСО РБ.
  3. Отчет за работата на УС на НАСО РБ за 2016 г.
  4. Финансов отчет за 2016 г. и Проект на бюджет за 2017 г.
  5. Отчет за работата на Контролния съвет /КС/ на НАСО РБ за 2016 г.
  6. Изменение и допълнение на Устава и Правилника на НАСО РБ.
  7. Разни.

РЕШЕНИЕ 72:

  1. Определя се място на провеждане на ХХV ОС на НАСО РБ гр. Хисаря, х-л Аугуста.
  2. В случай на обективна невъзможност, определя за резервни варианти, както следва:

- гр.София;

- гр.Кърджали;

- гр. Поморие;

  1. Възлага на Изпълнителният директор да започне подготвителни дейности по организацията на ОС и конкретно с х-л Аугуста, гр.Хисаря.

РЕШЕНИЕ 73:

1. Определя такса за гости на ХХV ОС на НАСО РБ в размер на 100,00 лв.

Таксата за участие се отнася за членове на НАСО РБ, представители на РАО и други партньорски организации. Разходите за нощувка са за тяхна сметка.

2. Без такса за участие да бъдат поканени почетните членове и бивши членове на НАСО РБ, както и други почетни гости – по списък. Разходите за нощувка са за тяхна сметка.

3. Да се поканят Екс-изпълнителния директор Васил Панчаров и Иван Жеков – ВрИД  изп. директор през 2016 г.

РЕШЕНИЕ 74:

1.Определя максимелен размер на сума до 20 лв. с ДДС за комплекта с материали и сувенири за участници и гости на ХХV ОС на НАСО РБ.

2. Възлага на Изп.директор в срок до края на месец феврури да направи конкретни предложения за сувенири в рамките на този бюджет  по мейлите на членовете на УС, които да се подложат на електронно гласуване.

РЕШЕНИЕ 75:

1. Възлага на Изп. директор да актуализира и съгласува с Председателя на УС списъка с почетни гости, които да се поканят за ОС.

2. Да се подготви и отпечата бюлетин „Секретар”, който да се включи в комплекта с материали за ОС.

Наталия Христова запозна всички с Предложението  от фирма Лирекс БГ, която предлага да бъде основен партньор и гост-фирма с презентация на своите услуги и продукти по време на  ОС. Лирекс се ангажира с намиране и на други фирми, които да се разположат на щанд във фойето пред залата, в която ще се проведе ОС, за да представят своите услуги и продукти.

 РЕШЕНИЕ 76:

Провеждане на ХХV Общо събрание на НАСО РБ и всички съпътстващи дейности и презентации да се проведат на 20.04.2017 г. в първия работен ден.

 По т. 4 от дневния ред:

Становища на НАСО РБ за изменения и допълнения на действащите нормативни актове - Устав и Правилник.

Докладва Божидар Кънчев – член на УС и председател на работната комисия за изменения и допълнения на Устава и Правилника на НАСО РБ, запозна членовете на УС с направените до момента промени и в двата нормативни акта и прочете още нови допълнения.

В рамките на дискусията по темата членовете на УС и КС отправиха и свои мнения и предложения. След приключване на обсъжданията, УС взе следното

РЕШЕНИЕ 77:

1. Членовете на УС, взели отношение по време на дискусията за промени в Устава и Правилника на НАСО РБ да изпратят писмено своите бележки, мнения и предложения. Да се  обобщят и оформи цялостното предложение за промени в Устава и Правилника.

2. Обобщените крайни варианти на Устав и Правилник да се изпратят от Изп. директор отново до всички членове на УС за последен преглед, преди да се изпратят до всички членове на НАСО РБ.

2. Допълнението в Приложение № 1 от Правилника на НАСО РБ да се запише като нов чл.17, ал.1.

По т. 5 от дневния ред:

Подготовка на XIII Практическа конференция на НАСО РБ извън работна среда.

РЕШЕНИЕ 78:

1. Провеждането на XIII Практическа конференция на НАСО РБ извън работна среда да се организира и проведе в Барселона. Резервни варианти да останат Прага и Будапеща.

2. Възлага на Изп. директор да направи запитване за оферти с цени за пътуване със самолет и с автобус.

По т. 6 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ 79:

Утвърждава за областен координатор на област Перник колегата – член на НАСО РБ:

Иван Георгиев Борисов  – Секретар на Община Брезник.

Има предложение към асоциацията от НАПОС да се проведе съвместно обучение на 09-10 май 2017 г. в гр. Пловдив на тема: „Промените в закона за Нормативните актове и произтичащите от това задължения за Общините и Общинските съвети по отношение на вътрешно нормативните им документи”, с лектор Стефан Тодоров – гл. експерт на Народното събрание. Такса за участие – 170 лв. с вкл. вечеря, наем зала и нощувка. Хонорар на лектор и брошура с материали ще е за сметка на НАПОС.

Изпълнителният директор представи в резюме проекта на НСОРБ  “СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА ОПТИМАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ НА ОБЩИНИТЕ” и предстоящото участие на НАСО РБ при изпълнението му.

В края на работната сесия г-жа Янчева напомни, че следващото заседание на УС ще е на 19.04.2017 г. Поради изчерпване на точките от дневния ред, заседанието бе закрито.