Заседание на УС на НАСО РБ в Каварна

Заседание на УС на НАСО РБ в Каварна

На 31 август 2017 г. се проведе десетото редовно заседание на УС на НАСО РБ в град Каварна. То бе подготвено с любезното съдействие на колегата Дарина Колишева, секретар на община Каварна, член на УС на НАСО РБ. В заседанието присъстваха само членове на УС и изпълнителният директор на асоциацията.

Деловият дневен ред на заседанието обхващаше: актуални въпроси в работата на секретарите на общини, обсъждане на предстоящи организационни дейности на НАСО РБ, в т.ч. подготовка на 20-годишнината на НАСО РБ, както и други въпроси от организационен характер.

Подготовката за празника тече с пълна сила с изпращане на покани до всички гости, партньори, настоящи, бивши и почетни членове, уточняване на дневен ред и програма, както и множество изненади, които очакват всички.

Участници от УС в Националната среща на секретарите на общини, организирана от „НСОРБ-Актив” ЕООД в к.к. Пампорово - Иванка Иванова  и София Янчева, запознаха накратко как е протекла проведената среща и доколко е била полезна за бъдещата работа на секретарите.

По-нататък участниците в заседанието в оперативен порядък, обсъдиха и други въпроси от организационен характер, като актуализиране на Наръчника на секретаря, за чиято работа е избрана работна комисия в състав от 5 члена и доколко подготовката на такъв, би бил полезен в работата на колегите, предвид динамично изменящото се законодателство в тази област.

УС прие предложението на Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика, за провеждане на обучение за секретари, относно промените в  Наредба за административното обслужване /изм. и доп. ДВ. бр.61 от 28 Юли 2017г./, приета на основание чл.5а от Закон за администрацията и  АПК, Наредба за административния регистър /Обн. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2017г./, Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги /в сила от 01.03.2017 г./ и Закона за електронното управление.   

След изчерпване на дневния ред,  София Янчева - Председател на УС, закри заседанието.

В заключение поднасяме още веднъж  най-искрени благодарности към домакините за чудесната организация, както и за отличните условия за работа и отдих на участниците в заседанието. Следващата планирана среща на управителните органи на НАСО РБ, ще е по време на Годишната среща на Местните власти в к.к. Албена през месец октомври.