Заседание на УС на НАСО РБ в Добрич

Заседание на УС на НАСО РБ в Добрич

На 15.11.2018 г., в гр. Добрич, се проведе петото редовно заседание на Управителния съвет на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие членовете на УС: София Янчева, Иван Борисов, Мариян Паскалев, Кремена Красимирова, Румяна Дъчева, Севдалина Джамбазка и Соня Георгиева. Отсъстваха: Сезгин Бекир, Божидар Кънчев, Заместник председатели на УС; Ангелина Топчиева и Иванка Иванова членове на УС.

В заседанието участваха Гюлтен Еминова, член на КС на НАСО РБ и Силвия Даскалова, Изпълнителен директор.

На основание чл. 18, ал. 5 от Устава, по покана на г-жа София Янчева – Председател на УС на НАСО РБ, присъстваха секретарите на общини, членове на НАСО РБ, Ася Кръчмарова – Добрич, Вяра Владева – Генерал Тошево, Дарина Колишева – Каварна и Миглена Спирова – Шабла,

Преди началото на заседанието поздрав към всички поднесе инж. Тошко Петков – Кмет на Община Добричка, учредител на НАСО РБ  и домакин на събитието. Приветствие отправи и г-н Румен Русев – Главен секретар на Областна администрация Добрич. На официалната част присъства и г-н Васил Панчаров – бивш Изпълнителен директор на НАСО РБ и Почетен член на НАСО РБ.

В дневния ред се обсъдиха предварително обявените въпроси: отчет и оценка на проведената ХIV Практическа конференция на НАСО РБ,  гр. Силиври, Турция, в периода 25.09. – 29.09.2018 г.; Форума на секретарите, проведен в рамките на Годишната среща на местните власти от 1.10 – 03.10.2018 г., к.к. Албена, предприети от НАСО РБ действия; проведения от НАСО РБ семинар на тема "Правен режим на конфликта на интереси. Проверки на декларации и установяване на конфликт на интереси  според  Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси /НОРИПДУКИ/, обн. ДВ бр. 81/2.10.2018 г.", 09.11.2018 г., гр. Габрово, Конферентна зала на хотел "Мак".

Управителният съвет прие отчета за проведените в периода 01.09.2018 г. – 09.11.2018 г. събития, даде положителна оценка за организацията и предприетите  от страна на НАСО РБ действия.

По-нататък участниците в заседанието в оперативен порядък, обсъдиха възможността НАСО РБ да организира Национален форум „Е-управление и документооборот в общините”, с участието на секретари на общини и IT експерти от общини.

На заседанието на УС, също така се обсъдиха информация за изпълнението на бюджета за 2018 г. и подготвителни действия за изготвяне на проектобюджет за 2019 г., както и обсъждане на актуални въпроси в работата на секретарите на общини - необходимост от промяна на вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в общините, във връзка с процесите по обмен на документи през СЕОС и спазване на разпоредбите на Наредбата за обмен на документи в администрацията и Решение на МС № 704/05.10.2018 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА МОДЕЛА НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ и задълженията на общините, произтичащи от Решението.

След изчерпване на дневния ред, София Янчева - Председател на УС, закри заседанието.

В заключение поднасяме още веднъж най-искрени благодарности към домакина инж. Тошко Петков – Кмет на Община Добричка и Секретаря на Общината - Соня Георгиева.

Следващото заседание на УС ще се проведе през месец февруари 2019 г.