На 17.06.2020 г. от 15.00 ч., в Конферентна зала на Община Пловдив, се проведе разширено заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: София Янчева, председател на УС, Божидар Кънчев, заместник-председател на УС, Сезгин Бекир, заместник-председател на УС, Ангелина Топчиева, Севдалина Джамбазка, Иван Борисов, Кремена Красимирова, Мариян Паскалев, Румяна Дъчева и Иванка Иванова, членове на УС.  

Отсъства Соня Георгиева, член на УС.

На заседанието присъстваха още: Галина Владиславова, председател на КС, Антоанета Костадинова, Гюлтен Еминова, членове на КС на НАСО РБ, Валя Радева, областен координатор на НАСО РБ за област Сливен и Силвия Даскалова - изпълнителен директор.

Преди да се пристъпи към обсъждане на дневния ред г-жа София  Янчева - председател на УС, предложи заседанието на УС да се председателства от Божидар Кънчев, заместник-председател на УС.

Предложението беше прието с единодушие. Божидар Кънчев откри разширеното заседание на УС на НАСО РБ, което протече по следния:

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за изпълнение на решения на УС от Протокол 2/13.02.2020 г. и предходните.

2. Насрочване и обсъждане на подготвителни действия за провеждане на редовно Общо събрание на НАСО РБ.

3. Обсъждане на актуални въпроси в работата на секретарите на общини.

4. Информация за участия на членове на УС, КС и координатори в работни срещи, заседания и други прояви на МС и партньорски организации.

5. Доклад за напредъка на разработената платформа/форум на НАСО РБ.

 6. Разни.

 

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022