На 17.03.2021 г., 14.30 ч., чрез платформата Zoom, се проведе разширено заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: Валя Радева, председател на УС, Румяна Дъчева, заместник-председател на УС, Гюлтен Еминова, Делян Иванов, Иван Борисов, Иванка Иванова, Кремена Красимирова, Мариян Паскалев и Мария Найденова, членове на УС. 

Отсъстваха: Божидар Кънчев, заместник-председател на УС и Ангелина Топчиева, член на УС.

В заседанието взеха участие още: Галина Арсенова, председател на КС, Антоанета Костадинова и Иван Динчев, членове на КС на НАСО РБ, Снежана Панайотова, секретар на Община Руен и областен координатор на НАСО РБ за област Бургас, и Силвия Даскалова - изпълнителен директор.

Деловата част на заседанието на УС на НАСО РБ протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за изпълнение на решения на УС от Протокол 1/11.02.2021 г. и предходните.

2. Обсъждане на подготвителни действия за провеждане на ХХХ редовно Общо събрание на НАСО РБ.

3. Обсъждане на актуални въпроси в работата на секретарите на общини.

4. Информация за участия на членове на УС, КС и координатори в работни срещи, заседания и други прояви на МС и партньорски организации.

5. Разни.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022