На 14.09.2021 г., 14.30 ч., чрез платформата Zoom, се проведе разширено заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: Валя Радева, председател на УС, Божидар Кънчев, заместник-председател на УС, Румяна Дъчева, заместник-председател на УС, Ангелина Топчиева, Гюлтен Еминова, Иванка Иванова, Кремена Красимирова, Мария Найденова и Мариян Паскалев, членове на УС.

Отсъстваха: Делян Иванов и Димитър Димитров, членове на УС.

В заседанието взеха участие още: Галина Арсенова, председател на КС, Иван Динчев и Хайрие Мехмед, членове на КС на НАСО РБ и Силвия Даскалова, изпълнителен директор.

Деловата част на заседанието на УС на НАСО РБ протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за изпълнение на решения на УС от Протокол 5/02.06.2021 г. и предходните.

2. Финансов отчет и оценка на проведеното редовно Общо събрание на НАСО РБ. 

3. Обсъждане на актуални въпроси в работата на секретарите на общини.

4. Отчет за изпълнението на бюджета на НАСО РБ към 30.06.2021 г. Обсъждане и планиране на бъдещи дейности на НАСО РБ.

5. Разглеждане на предложение за номинация за областен координатор на област Монтана.

6. Информация за участия на членове на УС, КС и координатори в работни срещи, заседания и други прояви на МС и партньорски организации.

7. Разни.

На заседанието на УС се определиха датата и мястото на Практическата конференция на НАСО РБ, която ще се проведе в периода 30.11.2021 г.–03.12.2021 г. в Интерхотел Сандански.  

Планираха се и други бъдещи дейности на Асоциацията – провеждане на работна среща с ДАЕУ и подготовка на предложение до НСИ, във връзка с финансиране на дейностите извършвани от общините, включително и трансфер на средства за заплащане на възнаграждения на членовете на Общинските преброителни комисии.

Обсъдени бяха предизвикателствата, конкретни въпроси и проблеми, свързани с предстоящите Преброяване на населението и жилищния фонд и два вида избори.

Със свое решение от 14.09.2021 г. УС утвърди номинацията на колегата Камелия Савова, секретар на Община Вълчедръм, за областен координатор на НАСО РБ за област Монтана.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022