Заседание на УС на НАСО РБ в гр. Хисаря - 24.02.2022 г.

Заседание на УС на НАСО РБ в гр. Хисаря - 24.02.2022 г.

В заседанието взеха участие: Валя Радева, председател на УС, Румяна Дъчева, заместник-председател на УС, Иванка Иванова, Кремена Красимирова, Гюлтен Еминова, Делян Иванов, Мария Найденова и Мариян Паскалев, членове на УС. 

Отсъстваха: Божидар Кънчев, заместник-председател на УС, Ангелина Топчиева и Димитър Димитров, членове на УС.

В заседанието взеха участие още: Иван Динчев, член на КС на НАСО РБ и Силвия Даскалова - изпълнителен директор.

Деловата част на заседанието на УС на НАСО РБ протече при следния

 ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за изпълнение на решения на УС от Протокол 1/01.02.2022 г. и предходните.

2. Обсъждане на подготвителни действия за провеждане на ХХХІ редовно Общо събрание на НАСО РБ.

3. Обсъждане на актуални въпроси в работата на секретарите на общини.

4. Информация за участия на членове на УС, КС и координатори в работни срещи, заседания и други прояви на МС и партньорски организации.

5. Разни.

Предмет на обсъждане на заседанието на УС на НАСО РБ бяха материалите, свързани с предстоящото редовно Отчетно-изборно Общо събрание на НАСО РБ: обсъждане на доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2021 г., обсъждане на финансовия отчет и отчет за изпълнение на бюджета на НАСО РБ за 2021 г., разглеждане на предложения от членовете на НАСО РБ и планиране на дейности на НАСО РБ за 2022 г., както и обсъждане на проект за бюджет на НАСО РБ за 2022 г.

Беше определена и предварителна дата за провеждане на редовното Отчетно-изборно Общо събрание на НАСО РБ – 12.05.2022 г.