Онлайн заседание на УС на НАСО РБ - 21.03.2023 г.

Онлайн заседание на УС на НАСО РБ - 21.03.2023 г.

На 21.03.2023 г., 14.00 ч., чрез платформата Zoom, се проведе разширено заседание на Управителния съвет /УС/ на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие Валя Радева, председател на УС, Кремена Събева, заместник-председател на УС, Ангелина Топчиева, Гюлтен Еминова, Делян Иванов, Зихни Дурмуш, Иван Динчев, Иванка Иванова и Мария Найденова членове на УС. 

Отсъстваха: Румяна Дъчева, заместник-председател на УС и Димитър Димитров член на УС.

В заседанието взеха участие още: Хайрие Мехмед, председател на КС, Антоанета Костадинова, член на КС, Камелия Савова, областен координатор на НАСО РБ за област Монтана, Снежана Панайотова, областен координатор на НАСО РБ за област Бургас и Силвия Даскалова –  изпълнителен директор.

Деловата част на заседанието на УС на НАСО РБ протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за изпълнение на решенията на УС от Протокол 1/09.02.2023 г. и предходните.                                                          

2. Разглеждане на подадени заявления за членство в НАСО РБ.                                                          

3. Обсъждане на подготвителни действия за провеждане на ХХХIII редовно Общо събрание на НАСО РБ.

4. Обсъждане на подготвителни действия за провеждане на ХVII Практическа конференция на НАСО РБ.                                                          

5. Планиране на предстоящи дейности на НАСО РБ за 2023 г.                                                          

6. Обсъждане на актуални въпроси в работата на секретарите на общини.                                                            

7. Информация за участия на членове на УС, КС и координатори в работни срещи, заседания и други прояви на МС и партньорски организации.                                                          

8. Разни.

На заседанието на Управителния съвет се даде положителна оценка за проведената на 09.03.2023 г., в гр. Габрово, регионална среща на НАСО РБ.

Със свои решения УС на НАСО РБ насрочи дата за провеждане на ХХХIII Общо събрание на НАСО РБ, съгласува доклада за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2022 г., финансовия отчет и отчета за изпълнение на бюджет 2022 г., както и бюджета на НАСО РБ за 2023 г.

Съгласно взетото от УС решение, ХХХIII Общо събрание на НАСО РБ ще се проведе на 11.05.2023 г. от 14.00 ч., в с. Старосел, Тракийска резиденция „Старосел“, конферентна зала "Терес“.

Беше взето решение да се предложи на Общото събрание на НАСО РБ да приеме за членове на НАСО РБ:  Мариян Живков Живков – секретар на Район „Илинден“, Столична община, Елица Георгиева Байчева – секретар на Район „Подуяне“, Столична община, Екатерина Емилова Дацова – секретар на Район „Витоша“, Столична община, Кина Атанасова Павлова – секретар на Община Долни Чифлик, Славчо Ангелов Евтимов – секретар на Район „Изгрев“, Столична община и Радослав Иванов Иванов – секретар на Район „Младост“, Столична община.

Обсъдени бяха подготвителни действия за провеждане на ХVII Практическа конференция на НАСО РБ и регионална среща на НАСО РБ за Югоизточен район, включващ членовете на НАСО РБ от общините от областите Бургас, Кърджали, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Част от дискусионните въпроси, предмет на регионалната среща беше планирано да бъдат свързани с работата на общините без приет държавен и общински бюджет за настоящата календарна година и да се анализира извършената организационно-техническа подготовка на парламентарните избори.