Заседание на УС на НАСО РБ в гр. Стара Загора - 09.02.2023 г.

Заседание на УС на НАСО РБ в гр. Стара Загора - 09.02.2023 г.

На 09.02.2023 г. от 10:30 часа, в административната сграда на Община Стара Загора, гр. Стара Загора, се проведе разширено заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: Валя Радева, председател на УС, Кремена Събева, заместник-председател на УС, Румяна Дъчева, заместник-председател на УС, Гюлтен Еминова, Делян Иванов, Зихни Дурмуш, Иванка Иванова и Мария Найденова, членове на УС.

Отсъстваха: Ангелина Топчиева, Димитър Димитров и Иван Динчев, членове на УС.

В заседанието взеха участие още: Хайрие Мехмед, председател на КС и Силвия Даскалова – изпълнителен директор.

Деловата част на заседанието на УС на НАСО РБ протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за изпълнение на решенията на УС от Протокол 12/16.11.2022 г. и предходните.

2. Отчет и оценка на проведеното Тържествено XXXII Общо събрание на НАСО РБ.

3. Обсъждане на подготвителни действия за провеждане на ХVII Практическа конференция на НАСО РБ.

4. Планиране на предстоящи дейности на НАСО РБ за 2023 г.

5. Обсъждане на подготвителни действия за провеждане на ХХХIII редовно Общо събрание на НАСО РБ.

6. Обсъждане на актуални въпроси в работата на секретарите на общини.

7. Информация за участия на членове на УС, КС и координатори в работни срещи, заседания и други прояви на МС и партньорски организации.

8. Разни.

УС на НАСО РБ разгледа и единодушно прие предложението, отправено от Софийски университет „Свети Климент Охридски“ за подписване на Меморандум за сътрудничество с Катедра „Публична администрация“.

На заседанието Управителният съвет прие отчет и оценка на проведеното Тържествено XXXII Общо събрание на НАСО РБ, 17.11.2022 г., гр. София, обсъди попълнени формуляри за обратна връзка и изготвения анализ-обобщение на анкетни карти от Кутия на бъдещето. От анкетните карти и формуляри бяха изведени част от предстоящите приоритетни дейности на НАСО РБ за 2023 г. – провеждане на регионални срещи, обучения, информационни срещи-дискусии и Практическа конференция на НАСО РБ. Относно регионалните срещи беше направено разпределение на членовете на Асоциацията в 4 региона и се реши да започнат дейности по организацията им, като първата от тях да се състои в началото на м. март 2023 г.

Дискутирани бяха актуални въпроси в работата на секретарите на общини, свързани с организационно-техническата подготовка на предстоящите избори за Народно събрание, казуси относно настойничеството и попечителството на лица-потребители на социални услуги и претенции към общините за авторски права, както и дейностите по проект "Дигитализация на информационните масиви в администрацията, съдържащи регистрови данни" на НСОРБ. Приети бяха решения за иницииране от НАСО РБ на съвместни информационни срещи-дискусии по обсъжданите теми с ЦИК, съответно с НСОРБ. Потвърдено беше виждането и необходимостта от подготвяне на предложение от НАСО РБ за създаване на Национален регистър на лицата, поставени под настойничество и попечителство.

Важна част от заседанието на Управителния съвет беше планирането на Практическата Конференция на НАСО РБ и провеждането на редовното Общо събрание. Предварителното и принципно решение на УС на НАСО РБ от 17.11.2022 г. за провеждане на Практическата конференция в гр. Истанбул, в началото на месец април 2023 г., беше преразгледано с оглед насрочените за 02.04.2023 г. избори за народни представители и кризисната ситуация в Република Турция. УС прие доклада на изпълнителния директор за предприетите до настоящия момент действия и на Зихни Дурмуш, член на УС, за проведените разговори за подготовка на събитието. Взето беше решение Практическата конференция да се състои в началото на м. юни 2023 г, като се проучат и други места и възможности за нейното провеждане.

Обсъдени бяха подготвителните действия за ХХХIII редовно Общо събрание на НАСО РБ, което се планира за последната седмица на м. април 2023 г.