ХVІІ-то Общо събрание на НАСО РБ приключи успешно своята работа!

ХVІІ-то Общо събрание на НАСО РБ приключи успешно своята работа!

На 15 и 16 април 2010 г., в гр. Сливен се проведе ХVІІ-то Общо събрание на НАСО РБ.

В работата му участваха над 110 секретари на общини – членове и кандидат-членове на НАСО РБ. Заедно с гостите, броят на всички участници надхвърли 140.

Интересен и многообещаващ е фактът, че по време на форума бяха приети за нови членове 16 секретари на общини и райони. /Списъкът на новоприетите членове на НАСО РБ можете да намерите като прикачен файл към настоящата публикация!/ „Добре дошли, колеги, в многобройното семейство НАСО РБ!”

Така, броят на членовете на асоциацията вече надхвърля 170. Този факт е красноречиво доказателство за авторитета на професионалната ни асоциация, изграждан систематично вече 12 години. Единодушно е мнението и на партньорските организации - НАСО РБ е най-значимото професионално сдружение в сферата на местните власти, което, съвместно с другите партньори, работи за силно, отговорно и на високо професионално ниво местно самоуправление.

Като гости на проявата присъстваха Кметът на община Сливен, представители на Дирекция „Държавна администрация” на МС и на партньорски организации, почетни членове и приятели на асоциацията.

Специални благодарности към г-н Монов – Управител на фирма „Партньор М”, познат на много общини с професионализма си, подкрепил, частично, със собствени средства изработката на сувенири за участниците в ОС на НАСО РБ!

По време на заседанието, в делови порядък, бяха приети новите членове, обсъдени бяха и се приеха отчетите на УС и КС, както и финансовият отчет на асоциацията за 2009 г. и плана за работа и Бюджета за 2010 г. Изслушан бе и финансовият отчет за изпълнение на проекта на НАСО РБ по ОПАК.

По предложение на УС и с единодушната подкрепа на участниците, във връзка с оттеглянето от длъжността „Секретар на община”, респ. и като членове на асоциацията бяха тържествено връчени Благодарствени грамоти на колегите Галина Стоянова – Казанлък, бивш член на УС, Маргарита Стаматова – Карнобат, бивш член на УС, Димитър Хрисимов – Гоце Делчев, координатор на НАСО РБ за Югозападен регион, Илка Пълева – Долна Митрополия, учредител на НАСО РБ, Валентина Мирчева – бивш секретар на община Елена и дългогодишен активен член на асоциацията.

За съществен принос в изграждането и институционалното укрепване на асоциацията и по повод 60-годишнината му, с Почетна грамота и предметна награда бе удостоен Васил Панчаров – Изпълнителен директор на НАСО РБ от 1998 г.

Във връзка с разширяване на партньорството със сродни организации, участниците бяха информирани и за предстоящото подписване на Меморандум за сътрудничество между НАСО РБ и Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС РБ/. Това се очаква да стане през месец май т.г. Нека, в аванс, пожелаем успешно, ползотворно и взаимноизгодно сътрудничество на двете партньорски организации, в интерес на общините и техните граждани.

В дискусиите по представените отчети бяха споделени мнения както за постиженията на асоциацията и успешната работа по проекта по ОПАК, в партньорство с АСКО, така и за някои недостатъци, които трябва да се имат предвид от бъдещите управителни органи, с оглед по-ефективното и хармонично институционално развитие на Сдружението, в полза на неговите членове.

Традиционно, с повишен интерес и вълнение, се очакваше т. 7 от дневния ред „Избор на УС и КС на НАСО РБ”. Процедурата – традиционна! Номинации, интегрална бюлетина за избор на членове на УС и КС, с тайно гласуване. Номинациите – за УС - 15 колеги, от които един си направи отвод, за КС – 6 колеги, от които един също си направи отвод. След произведения избор се оказа, че, в основната си част, съставите на УС и КС остават непроменени. За нови членове на УС бяха избрани Валентин Венков – Русе, Иванела Андреева – Видин и Теодора Добрева – Белослав, а към КС се присъедини Николинка Горова – Стара Загора. След проведените първи заседания на управителните органи за Председател на УС бе избрана София Янчева – Благоевград, а Председател на КС стана Лилия Христова – р-н „Лозенец”, СО. Честито на всички колеги, членове на управителните органи!

В точка ”Разни” бяха обсъдени предложения на членове на асоциацията, организационни въпроси и основните дейности от деловия календар на асоциацията до края на годината.

Обсъден беше проектът за Статут на координаторите на НАСО РБ. Участниците се обединиха около идеята координаторите на асоциацията да бъдат на областен принцип и да се номинират от членовете на Сдружението от съответната област. Окончателният вариант на Статут ще бъде разработен и приет от УС и огласен в най-скоро време.

Оживени бяха и разискванията по организацията и провеждането на VІ-та Практическа конференция на НАСО РБ извън работната среда. За пореден път участниците изразиха своето задоволство от проведените до сега пет такива конференции, като подчертаха както практическата полза в професионален план, така и възможността да се запознаем с природните дадености, бита, културата и гостоприемството на други страни. За тази година усилията ще са насочени да се организира VІ-та Практическа конференция през месец юни т.г., в Словения, страна член на ЕС.

Изпълнителният директор, в качеството си на член на Инициативния комитет на Националната гражданска инициатива /НГИ/ за изменения на ЗПУГДВМС, информира участниците в ОС за формата, целите, задачите и дейностите, предвидени от комитета, както и за формата на подписката и условията за нейното попълване.

През втория ден на проявата бе проведена среща на участниците с г-жа Ваня Новакова – експерт в Дирекция „Държавна администрация” на МС. Секретарите на общини, респ. НАСО РБ, споделиха очакванията си за по-активно участие на наши представители в работни и експертни групи по подготовката на нормативни и под-нормативни актове, касаещи работата на общинските администрации. Професионалната експертиза на секретарите на общини ще е гарант за тяхната ефективност, ефикасност и практическа приложимост.

Обсъдиха се и други актуални въпроси, свързани с работата и професионалните потребности на секретарите на общини.

Така, под мотото “Професионализмът – основен критерий!”, успешно приключи своята работа и ХVІІ-то Общо събрание на НАСО РБ. Искрено се надяваме изпълнението на неговите решения да доведе до по-доброто управление на общинските администрации в страната, за „професионално добро” на всички членове на асоциацията и в интерес на общините и техните граждани.

До нови срещи!

Васил Панчаров

Изпълнителен директор на НАСО РБ

Габрово

С П И С Ъ К на кандидат-членовете на НАСО РБ към 15 април 2010 г.