Зала „Калоян” на х-л „Меридиан Болярски” оказа своето гостоприемство на участниците -  членове на асоциацията, чийто брой, заедно с гостите,  надхвърли 120.

Благодарности към всички колеги, направили всичко възможно, за да вземат участие във форума. А тези които отсъстваха, наистина ни липсваха, но убедени сме, че ще се включват в предстоящите прояви на асоциацията.

В тържествена обстановка, след химните на Република България и ЕС, София Янчева, Председател на УС откри ХХІ ОС на НАСО РБ.

Гости на форума бяха инж. Даниел Панов, кмет на община Велико Търново, член на УС на НСОРБ и символичен домакин на ХХІ ОС на НАСО РБ; Красимир Петков, кмет на община Роман, Алеко Джилджов, съветник и Ваня Новакова, държавен експерт в Съвета за административната реформа /САР/ на МС, Александър Йоловски, н-к отдел в Управляващия орган /УО/ на ОПАК, Ерджан Йозел, Председател на Управителния съвет на Сдружението „Платформа на началниците на кабинети на кметовете на общини на Република Турция” /ПНККО РТ/ и началник на кабинета на кмета на община Бурса, Орхан Чирак и Адил Дайъоглу, членове на УС на ПНККО РТ.

Инж. Даниел Панов и останалите гости отправиха своите приветствия към участниците във форума. В тях те единодушно подчертаха - НАСО РБ е най-значимото професионално сдружение в сферата на местните власти, което, съвместно с другите партньори, работи за силно, отговорно и на високо професионално ниво местно самоуправление. Колегите от САР на МС и УО на ОПАК споделиха към какво са насочени усилията на съответните ведомства сега и в близко бъдеще. В обръщенията си те подчертаха, че изключително много разчитат на експертизата на секретарите на общини, респ. НАСО РБ, в стремежа към хармонизация на нормативните и административните актове и оперативните програми, с цел повишаване на ефективността на работа на местните власти.

Получени бяха и поздравителни адреси от партньорските организации Националната асоциация на председателите на общински съвети /НАПОС-РБ/ и Сдружението на югозападните общини /СЮЗО/.

В делови порядък бяха приети 9 нови членове, с което се очаква броя на легитимните членове на асоциацията през 2013 г. да надхвърли 165. София Янчева, Председател на УС поздрави новоприетите членове с Добре дошли в НАСО РБ – професионалното „семейство” на секретарите на общини и райони!”, връчи им делегатските карти за ХХІ ОС и други символи на асоциацията.

По време на проявата, в тържествена обстановка беше подписан Меморандум за сътрудничество между НАСО РБ и Сдружението „Платформа на началниците на кабинети на кметовете на общини на Република Турция” /ПНККО РТ/

/С текста на Меморандума можете да се запознаете от прикачения файл!/

Г-н Ерджан Йозел, Председател на Управителния съвет на ПНККО РТ представи, в резюме, принципите на управление на местните власти в Република Турция, пълномощията на началниците на кабинети на кметовете на общини и целите и задачите на тяхната професионална асоциация ПНККО РТ. Изрази своите и на колегите си искрени очаквания за бъдещо активно взаимодействие и сътрудничество между двете професионални сдружения, в полза на техните членове и общините на двете съседни страни.

Делово бяха обсъдени и приети отчетните документи на управителните органи на асоциацията за 2012 г. и Бюджета на НАСО РБ за 2013 г.

В дух на толерантност, с цел попълване на състава на Контролния съвет, бе произведен избор на нов член на Контролния съвет на НАСО РБ. Постъпи една номинация – за Нина Данколова, секретар на община Мездра, дългогодишен активен член на НАСО РБ. След произведено явно гласуване, колегата Нина Данколова бе единодушно избрана за член на КС на НАСО РБ. Убедени сме, че натрупания от нея управленски и организационен опит ще е от полза и за по-ефективната работа на управителните органи на НАСО РБ. Нека й пожелаем успешна реализация като член на КС!

В т. „Разни”, по предложение на участниците в ХХІ ОС бе обсъден въпросът за време и място на организиране и провеждане на ІХ Практическа конференция на НАСО РБ. След станалите разисквания и обмен на мнения, участниците се обединиха около идеята такава конференция да се проведе в чужбина. Като най-подходящ период от време бе посочен първата половина на месец юни или септември. Конкретните параметри на Практическата конференция бяха възложени за уточняване на УС на НАСО РБ, след което да бъде стартирана процедурата за набиране на участници. Така че ... очаквайте, колеги!

В края на деня любезните домакини „подариха” на участници и гости възможността да се насладят на уникалното шоу „Звук и светлина”!

Като паралелна проява през втория ден на форума се проведе дискусионен семинар на тема:„Организационно-техническа подготовка /ОТП/ на Избори`2013”, с акцент върху приложението на Изборния кодекс и Хронограмата на ЦИК.

Водещ на дискусията бе София Янчева, Председател на УС, а с презентации се представиха колегите Мина Илиева – В. Търново, член на УС и Соня Христова – Ловеч, Зам. председател на УС.

Колегата Илиева представи в хронологичен ред процедурните работни документи, касаещи ОТП на избори, в съответствие с изискванията на ЦИК, разработени от община Велико Търново и публикувани в специален раздел на интернет-страницата на общината.

Колегата Христова, в систематизиран вид, посочи основните ангажименти на общинската администрация в отделните етапи на изборния процес, в деня преди изборите и в изборния ден.

И двете презентации, както и дискусиите по въпроси, поставени от колеги, бяха с акцент върху новите изменения и допълнения на Изборния кодекс, както и варианти на работещи практики за тяхното решаване. Въпросите, които все още нямат еднозначно и ясно решение ще бъдат поставени от колегите по време на срещата с представителите на ЦИК, с оглед своевременното им решаване и надлежно уведомяване на заинтересованите страни.

След края на дискусионния семинар, десетки колеги участваха в предварително организираната от домакините Културна програма. Съпроводени от професионален екскурзовод те посетиха Самоводската чаршия; Музей „ Учредително събрание”; Мултимедиен център „Царевград Търнов”; Площад „Царевец”; Църква „Свети 40 мъченици – знакови места и паметници на старопрестолния град. Програмата се осъществи по предложение на Мина Илиева, секретар на община Велико Търново, член на УС на НАСО РБ и с любезното съдействие и подкрепа на инж. Даниел Панов, кмет на община Велико Търново и г-н Иван Църов, Директор на Регионалния исторически музей, Велико Търново.

Така, с нова информация, впечатления и емоции приключи своята работа ХХІ Общо събрание на НАСО РБ.

Тук е мястото да отправим нашите искрени благодарности към община Велико Търново за предоставените много добри условия за работа на ХХІ ОС на НАСО РБ, към Регионалния исторически музейза предоставените възможности за запознаване с културно историческите забележителности на града, както и към екипа на х-л „Меридиан Болярски” за проявения висок професионализъм и умелото решаване на въпросите, свързани с настаняването и пребиваването на участници и гости. Благодарим Ви, скъпи домакини!

Удовлетворени и с не малка доза ентусиазъм, участници и гости се отправиха обратно към родните си места, в очакване на последващите дейности и прояви на НАСО РБ. Надявам се, че всички ги очакваме с любопитство и интерес!

 

Снимки от ХХІ ОС на НАСО РБ можете да видите от тук.

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Списък на кандидат-членовете на НАСО РБ към АПРИЛ 2013 г.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022