Успешно приключи Отчетно-изборното ХХІX Общо събрание на НАСО РБ

Успешно приключи Отчетно-изборното ХХІX Общо събрание на НАСО РБ

На 01 септември 2020 г. /вторник/, в Конферентна зала на хотел "Аугуста SPA", гр. Хисаря, се проведе ХХIX отчетно-изборно Общо събрание на НАСО РБ, при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на нови членове на НАСО РБ.

2. Приемане на доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2019 г.

3. Приемане на отчет за дейността на КС за 2019 г.

4. Приемане на финансов отчет и отчет за изпълнение на бюджет 2019 г.

5. Приемане на бюджет на НАСО РБ за 2020 г. и делегиране на УС на права да извършва компесаторни промени между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

6.  Удостояване със звания и отличия на НАСО РБ.

7. Попълване състава на органите на НАСО РБ за мандат 2018-2022 година - освобождаване и избор на членове на УС и КС, избор на председател на УС на НАСО РБ.

8. Разни.

На заседанието на най-висшия орган на НАСО РБ присъстваха  над 100 секретари на общини/райони – членове, кандидат-членове на НАСО РБ и гости.

Началото беше дадено от г-жа София Янчева - председател на УС на НАСО РБ в 14.00 ч.

След откриването бе дадена думата на кмета Община Хисаря инж. Пенка Ганева, която приветства делегатите – членове на Националната асоциация на секретарите на общини от цялата страна. 

Гости на ОС на НАСО РБ бяха: Соня Георгиева – кмет на Община Добричка и настоящ член на УС  на НАСО РБ, Левтеринка Георгиева – зам.кмет на Община Гулянци, Делян Дамяновски – изпълнителен директор на НАПОС-РБ, Петя Донова – управител, „Институт за управление на програми и проекти“ ООД, София, Венцеслав Кожухаров – старши експерт „Електронно управление“ в НСОРБ,  бивш Секретар на Община Благоевград и бивш член на УС на НАСО РБ и Нели Стайкова – старши експерт „Общинска администрация“ в НСОРБ, бивш Секретар на Община Троян.

ОС беше уважено от почетните членове на НАСО РБ - Цветан Нанов – учредител на НАСО РБ, първи Председател на УС на НАСО РБ и Главен секретар на НСИ и Васил Панчаров – Изпълнителен директор на НАСО РБ за периода 1998-2016 г. и ВрИД през 2018 г.

Обръщение към участниците в Общото събрание направи Делян Дамяновски – изпълнителен директор на НАПОС-РБ.

Г-жа Нели Стайкова лично поздрави делегатите и прочете поздравителен адрес от г-жа Силвия Георгиева – изпълнителен директор на  НСОРБ.

Получиха се поздравителни адреси и от други партньори на НАСО РБ - СЮЗО и НАПОС-РБ.

Партньорите споделиха за пореден път удовлетворението си от съвместните дейности с НАСО РБ и значимостта на асоциацията като професионално сдружение в сферата на местните власти.

След проверка на легитимността на членовете и кворума на заседанието, установени от избраната Мандатна комисия, се пристъпи към разглеждане и гласуване на точките от приетия дневен ред на ОС.

С Решение на ХХIX ОС на НАСО РБ, за нови членове на асоциацията бяха приети 27 Секретари на общини:

 1. Христина Йорданова – Община Каспичан
 2. Павлина Павлова – Община Чавдар
 3. Нели Заркова – Община Бобов Дол
 4. Иван Динчев – Район „Оборище“, СО
 5. Христина Йонкинска – Община Роман
 6. Биляна Стаменова – Община Берковица
 7. Любослава Йорданова – Община Димово
 8. Албена Конакчиева – Община Трявна
 9. Мартин Жлябинков – Община Перник
 10. Катерина Димитрова - Община Генерал Тошево
 11. Лиляна Рашкова – Община Козлодуй
 12. Мария Радева – Община Павел Баня
 13. Къймет Узунова – Община Върбица
 14. Петко Петров – Община Хисаря
 15. Виктория Янкова – Община Чирпан
 16. Мария Попова – Община Гърмен
 17. Къймет Тургут – Община Балчик
 18. Бисерка Бурдиняшка – Община Бяла Слатина
 19. Калоян Хинчев – Община Нови Пазар
 20. Калина Георгиева – Община Добрич
 21. Иванка Петкова – Община Родопи, Пловдив
 22. Ивелин Димитров – Община Ветово
 23. Цветан Йорданов – Община Дряново
 24. Камелия Любенова – Община Ямбол
 25. Себахтин Риза – Община Кърджали
 26. Зихни Дурмуш – Община Момчилград
 27. Антоанета Василева – Община Добричка

В делови порядък бяха докладвани, обсъдени и единодушно приети решения за приемане на доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2019 г., приемане на отчет за дейността на КС за 2019 г., приемане на финансов отчет и отчет за изпълнение на бюджет 2019 г., приемане на бюджет на НАСО РБ за 2020 г. и делегиране на УС на права да извършва компесаторни промени между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

С много вълнение премина удостояването със звания и отличия на НАСО РБ.

С решение на ОС на НАСО РБ за осъществяване на целите и институционалното укрепване на НАСО РБ, особена активност при предоставяне на услуги за членовете и участие в прояви на Асоциацията през годините и поради оттеглянето им от длъжност, със званието „Почетен член на НАСО РБ” бяха удостоени: г-жа София Янчева -  член на УС от 2006 година, зам. председател на УС на НАСО РБ от 2008 година, председател на УС на НАСО РБ от 2010 година  и г-н Сезгин Бекир - член на КС от 2004 година до 2008 г., член на УС от 2008 година, зам. председател на УС на НАСО РБ от 2008 година до 2020 г.

За принос в развитието и дейността на Асоциацията беше наградена и г-жа Севдалина Джамбазка - активен член на НАСО РБ от април 2008 г., член на УС на НАСО РБ от 2018 г. и поради оттеглянето ѝ от длъжността „Секретар на община”, с отличието „Почетна грамота”.

Изказана беше лична благодарност на г-жа Соня Георгиева – кмет на Община Добричка и настоящ член на УС  на НАСО РБ и на дългогодишните членове на НАСО РБ, които са с прекратено членство през 2019 -2020 г.

ОС на НАСО РБ разгледа точката от дневния ред, относно попълване състава на органите на НАСО РБ за мандат 2018-2022 година - освобождаване и избор на членове на УС и КС, избор на председател на УС на НАСО РБ.

След проведен в съответствие с Устава на НАСО РБ избор за председател на УС на НАСО РБ беше избрана г-жа Валя Радева – секретар на Община Сливен.

За членове на УС бяха избрани: г-н Делян Иванов – секретар на Община Стара Загора, г-жа Мария Найденова – секретар на Община Ценово и г-жа Гюлтен Еминова – секретар на Община Лозница. Новият член на КС на НАСО РБ е г-н Иван Динчев – секретар на район „Оборище“, Столична община.

На следващия ден, 02 септември 2020 г. /сряда/, се състоя презентация на разработената Онлайн платформа, с функционалност на форум, за нуждите на членовете на НАСО РБ. Г-жа Павлина Христова, началник-отдел „Информационни и комуникационни технологии”, Община Габрово и изпълнител по договора за разработка и г-жа Силвия Даскалова, изпълнителен директор на НАСО РБ представиха тази нова услуга за членовете на НАСО РБ. Платформата, съдържаща различни форуми и теми с възможност за свързване на потребителите помежду им, дискусия, обмен на опит и самообучение, взаимопомощ и консултиране, ще надгради и развие традиционните услуги, предоставяни от НАСО РБ.

Г-жа Павлина Христова направи демонстрация на функционалностите на форума и неговото съдържание, както и кратко представяне на ръководството за потребителя.

С удовлетворение от втория работен ден беше закрита деловата част на програмата.

На 31.08.2020 г. и 01.09.2020 г. се проведоха и заседания на УС на НАСО РБ.

На своето първо заседание, състояло се непосредствено след приключване на Общото събрание, обновеният УС избра за заместник-председател на НАСО РБ г-жа Румяна Дъчева – секретар на Община Севлиево.