Успешно приключи ХХX редовно Общо събрание на НАСО РБ

Успешно приключи ХХX редовно Общо събрание на НАСО РБ

На 03 юни 2021 г. /четвъртък/, в конферентна зала „Олимпия“ на х-л Орфей, к.к. „Пампорово“, се проведе ХХX редовно Общо събрание на НАСО РБ, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на нови членове на НАСО РБ.

2. Приемане на доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2020 г.

3. Приемане на отчет за дейността на КС за 2020 г.

4. Приемане на финансов отчет и отчет за изпълнение на бюджет 2020 г.

5. Приемане на бюджет на НАСО РБ за 2021 г. и делегиране на УС на права да извършва компенсирани промени между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

6. Попълване състава на органите на НАСО РБ за мандат 2018-2022 година - освобождаване и избор на членове на УС и КС на НАСО РБ.

7. Разни.

На заседанието на най-висшия орган на НАСО РБ присъстваха  над 80 секретари на общини/райони – членове, кандидат-членове на НАСО РБ и гости.

Началото беше дадено от г-жа Валя Радева - председател на УС на НАСО РБ в 14.00 ч.

След откриването бе дадена думата на зам.кмета на Община Чепеларе инж. Стоян Кузмов, който приветства делегатите – членове на Националната асоциация на секретарите на общини от цялата страна. 

Гости на ОС на НАСО РБ бяха: Михаил Ганев – кмет на Община Златарица,  Делян Дамяновски – изпълнителен директор на НАПОС, Петя Донова – управител, „Институт за управление на програми и проекти“ ООД, София, Венцеслав Кожухаров – старши експерт „Електронно управление“ в НСОРБ,  бивш Секретар на Община Благоевград и бивш член на УС на НАСО РБ.

ОС беше уважено от почетните членове на НАСО РБ - Цветан Нанов – учредител на НАСО РБ, първи Председател на УС на НАСО РБ и Главен секретар на НСИ и Васил Панчаров – Изпълнителен директор на НАСО РБ за периода 1998-2016 г. и ВрИД през 2018 г.

Обръщение към участниците в Общото събрание направи Делян Дамяновски – изпълнителен директор на НАПОС.

Г-н Венцислав Кожухаров лично поздрави делегатите и прочете поздравителен адрес от г-жа Силвия Георгиева – изпълнителен директор на  НСОРБ.

Получи се поздравителен адрес и от д-р Сезгин Бекир – почетен член на НАСО РБ, член на КС на НАСО РБ от 2004 г. до 2008 г., зам. - председател на УС на НАСО РБ от 2008 година до 2020 г.

Партньорите споделиха за пореден път удовлетворението си от съвместните дейности с НАСО РБ и значимостта на асоциацията като професионално сдружение в сферата на местните власти.

След проверка на легитимността на членовете и кворума на заседанието, установени от избраната Мандатна комисия и отлагане от един час, в съответствие с Устава на НАСО РБ, се пристъпи към разглеждане и гласуване на точките от приетия дневен ред на ОС.

С Решение на ХХX ОС на НАСО РБ, за нови членове на асоциацията бяха приети 14 Секретари на общини/райони:

1. Гергана Генкова Маринова – Район Лозенец, Столична община, София

2. Красимира Тодорова Кънчева – Община Павел Баня

3. Ангел Събев Стойчев – Община Нова Загора

4. Цветина Кирилова Чипева – Община Етрополе

5. Надя Василева Мутафова – Община Пирдоп – под въпрос

6. Ивайло Ганчев Митев – Община Опан

7. Пенчо Стойчев Стоянов – Община Гълъбово

8. Деко Иванов Делев – Община Раднево

9. Иван Костадинов Докторов – Община Банско

10. Неше Джеватова Ашим – Община Опака

11. Валери Георгиев Димитров – Община Видин

12. Венера Руменова Милова – Столична община, София

13. Росица Никодимова Попарданова – Община Брегово

14. Галина Иванова – Община Тунджа /Ямбол/.

В делови порядък бяха докладвани, обсъдени и единодушно приети решения за приемане на доклад за дейността на НАСО РБ и отчет на УС за 2020 г., приемане на отчет за дейността на КС за 2020 г., приемане на финансов отчет и отчет за изпълнение на бюджет 2020 г., приемане на бюджет на НАСО РБ за 2021 г. и делегиране на УС на права да извършва компенсирани промени между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

ОС на НАСО РБ разгледа точката от дневния ред, относно попълване състава на органите на НАСО РБ за мандат 2018-2022 година - освобождаване и избор на членове на УС и КС на НАСО РБ.

След проведен в съответствие с Устава на НАСО РБ избор, делегатите на Общото събрание избраха за член на УС г-н Димитър Димитров – секретар на Община Угърчин, а новият единодушно избран член на КС на НАСО РБ е г-жа Хайрие Мехмед – секретар на Община Джебел.

На следващия ден, 04 юни 2021 г. /петък/, се състоя планираната информационна среща по актуални за секретарите на общини въпроси. На срещата присъства г-н Цветан Нанов – главен секретар на НСИ, който обсъди с членовете на НАСО РБ предизвикателства, свързани с предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд. От своя страна секретарите на общини и райони поставиха за разглеждане конкретни въпроси и проблеми, чието разрешаване очакват в най-скоро време. Коментира се кампанията по набиране на преброители, тяхната замяна при необходимост, финансирането на дейностите, извършвани  от общините и възстановяването на разходите им, възможността за заплащане на възнаграждения на Общинските преброителни комисии, актуализация на ЕКАТТЕ и базата данни в Административния регистър в частта на кметствата.

С удовлетворение от втория работен ден беше официално закрита информационната среща, а присъстващите продължиха в неформална среда контактите си и обсъждането на други теми, извън програмата на събитието.

По време на събитието беше разположен щанд на „Диаматикс“ ЕООД - доставчик в сферата на киберсигурността, с тясна специализация в общинския сектор в България, като представители на фирмата презентираха на членовете на НАСО РБ предлаганите решения и услуги.