Заседание на УС – септември`2011

Заседание на УС – септември`2011

В периода юли - септември 2011 г. беше проведено едно редовно разширено заседание на УС. То се проведе в Трявна, като паралелна проява на VІІ Практическа конференция на НАСО РБ, проведена в началото на септември. Въпросите, предмет на дневния ред, бяха свързани с резултатите от проведената Практическа конференция, както и такива от оперативен характер.

Избори`2011 - това беше основната тема на Конференцията. Към такива въпроси бе насочен и дебатът по време на заседанието на УС в Трявна – кой, кога и по какъв начин да се внесе яснота по съществуващите казуси, свързани със законосъобразната ОТП на изборите, нормалното протичане на изборния процес и мястото на НАСО РБ в този процес.

 

Беше направен основен преглед на проблемните въпроси и казуси, идентифицирани по време на обученията за приложение на Изборния кодекс и на VІІ Практическа конференция. Бяха приети решения, в систематизиран вид, съответните въпроси да бъдат изпратени официално за отговор от компетентните органи – Централната избирателна комисия и Народното събрание, с копие и до Националното сдружение на общините. Всички бяха единодушни, че своевременното разрешаване на въпросите ще е от полза за всички заинтересовани страни и, най-вече, в интерес на нормалния предизборен и изборен процес.

Във връзка с промоцията на НАСО РБ сред новоизбраните ръководства на общините и районните администрации бяха обсъдени и приети решения за пакета от дейности през следващите 2-3 месеца, в т.ч. и Посланието за приемственост на Асоциацията към всички настоящи и бъдещи секретари на общини/райони, държавни институции и партньори, работещи в областта на местното самоуправление в Република България. Всички материали ще бъдат поместени на сайта на НАСО РБ, с оглед неограничен достъп до тях от всички заинтересовани колеги и организации.

В оперативен порядък бяха приети и решения, свързани с предстоящи финансови разходи на Асоциацията.

/По-подробна информация за дискусиите по време на Практическата конференция можете да намерите на страниците на бр. 3 на „Секретар”!/ 

УС на НАСО РБ