Заседанията на УС – септември - ноември`2011

Заседанията на УС – септември - ноември`2011

Уважаеми колеги – членове на НАСО РБ,
Уважаеми колеги – секретари на общини,

В периода септември – ноември 2011 г. беше проведено едно редовно разширено заседание на УС. То се проведе в с. Боженци, непосредствено след приключване на Избори`2011. 
Избори`2011 и последиците от тях за общините, секретарите на общини, респ. за НАСО РБ - това беше основната тема на заседанието. 
Характерен белег на това заседание бе, че то, вероятно, е последното заседание на УС с легитимен брой на членовете на УС. От опита, натрупан през годините е ясно, че предстоят оттегляне или освобождаване от длъжност на някои от колегите.

Правомерността на тези действия сме коментирали не веднъж, но ... това са фактите! Поради тези факти се очаква и редуциране на състава на УС на НАСО РБ до предстоящото ХІХ ОС, което определи и основните, не търпящи отлагане въпроси, предмет на дневния ред на заседанието.

На първо място бе обсъден въпросът по пакета от дейности, свързани с промоция на НАСО РБ след изборите за местни власти. В историята на Асоциацията това са четвъртите избори за местни власти. Винаги след местни избори управителните органи са отдавали особено внимание на подобаващото представяне на НАСО РБ сред новоизбраните общински ръководства, сред колегите-секретари на общини, потенциални членове на сдружението, както и в по-широк обществен план. От тази гледна точка бяха обсъдени писмата-покани за членство или потвърждаване на членството /за легитимните членове на асоциацията!/, какво да се приложи към тях за членовете и потенциалните кандидат-членове, в какви срокове те да се подготвят и изпратят и т.н. Всички колеги-секретари на общини трябва да очакват тези писма най-късно до началото на месец януари 2012 г. С тях ще получат и Устава на НАСО РБ, посланието за приемственост, новогодишния брой на информационен бюлетин „Секретар”, с интересни снимки и факти от значими прояви на сдружението през последните години, както и традиционните „фирмени” календари на НАСО РБ за 2012 г. – годината, през която НАСО РБ ще навърши 15 години от създаването си! В писмата предвиждаме, както е редно, да има кратко, но съдържателно обръщение и към вашите кметове и ръководствата на вашите общини да оценят направеното от НАСО РБ през годините за повишаване на професионалния капацитет на секретарите на общини и да подкрепят/потвърдят вашето членство в професионалната асоциация. 
На следващо място, предвид горните съображения, УС прие важното решение за свикване на ХІХ ОС на НАСО РБ – 19 и 20 април 2012 г. в гр. Габрово! Резервни варианти за място на провеждане – гр. Велико Търново или гр. Трявна, предвид желанията на колеги подобни прояви да се организират в централната част на страната. Бяха обсъдени и редица въпроси по представителността на управителните органи и начина на приемане на решения в периода до избора на нови такива по време на ХІХ ОС и други актуални организационни въпроси.
По искане на някои колеги, се обсъди и реакцията на НАСО РБ, в защита на професионалните знания, умения и чест на администрациите, респ. секретарите на общини, по повод несъстоятелните обвинения за административни грешки и пропуски по време на ОТП и произвеждането на Избори` 2011, довели до някои сътресения в изборния процес. Екип от членове на управителните органи, колегата Мина Илиева – В. Търново и други колеги – членове ще редактира аргументирано писмо до НСОРБ и други институции – по компетентност. За резултатите ще ви информираме допълнително.
Във връзка с разпоредбите на НАП за регистрация на касовите апарати, УС определи, всички плащания към НАСО РБ /членски внос, такси за участие и др./ да стават само по банков път!!! Това е мярка, която отдавна трябваше да бъде приета като практика в асоциацията. Така е при всички партньорски организации. Дейността ни няма търговски характер и не би следвало да оперираме с касов апарат, както търговските дружества, който да регистрираме в НАП.
Обсъдена бе и възможността да се актуализира Наръчника на секретаря на община, с оглед предоставянето му на членовете по време на предстоящото ХІХ ОС, но по този въпрос ще ви информираме допълнително.
Изпълнителният директор поднесе кратка информация по повод предстоящото му участие като лектор в международната конференция „Обслужване на едно гише – ново предизвикателство за общините в Република Косово”, която ще се проведе в средата на месец ноември в Прищина, Република Косово.
Уважаеми колеги, 
Благодарим за доверието и подкрепата, които винаги сте демонстрирали към управителните органи на Асоциацията през тези години. Това е причината НАСО РБ да изгради авторитет и да стане достоен и търсен партньор в сферата на местното самоуправление в България. Активното ни участие във форуми и прояви от всякакъв характер и формат е недвусмислено доказателство за това!
В заключение ви напомняме нашия водещ девиз през годините – „Професионализмът – основен критерий!” Това е дълбоката същност на НАСО РБ и принцип, от който сме се ръководили в своята организационна работа вече четиринадесет години.
В навечерието на юбилейната 15-годишнина на НАСО РБ помнете, че това е сдружението, което е вашият професионален консултант, помощник и приятел в нелекото административно ежедневие.  Сдружението неотменно е отстоявало вашите професионални интереси, работило е за повишаване на професионалния ви капацитет и ще го прави и в бъдеще. Затова – подкрепяйте го, но и изисквайте от него! То е Ваше, работи за Вас и Вашите администрации, за Вашите общини! 
Пазете НАСО РБ и надграждайте върху постигнатото!!!
На всички настоящи и бъдещи колеги желаем успех в предстоящите предизвикателства, за ваше лично и професионално удовлетворение, за доброто на вашите общини и техните граждани! 

УС на НАСО РБ