ПОСЛАНИЕ !!!

ПОСЛАНИЕ !!!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Ние, членовете на НАСО РБ, се обръщаме към Вас, за да Ви информираме до къде сме стигнали, какъв опит сме натрупали, какви предизвикателства ни очакват, като храним искрена надежда, че Вие ще продължите започнатото и ще надграждате върху постигнатото, за по-ефективно местно самоуправление и по-голяма удовлетвореност на гражданите - най-важният измерител на нашите усилия.

Всестранното развитие на общините и укрепването на тяхната социално-икономическа основа е резултат от действието на комплекс от фактори. На първо място – мандат 2007 – 2011 г. бе първият европейски мандат на местните власти и начало на развитие на българското общество в условията на членство в ЕС. В този контекст, определяща е и ролята на демократизацията на местното самоуправление, чрез прилагане на европейските принципи за добро управление и пълноценно ангажиране на потенциала на местната общност. Това е процес, провокиращ непосредственото участие на гражданите и взаимодействието с местната изпълнителната власт -  кметове, общински съвети и администрация, като техни представителни органи.
В системата на местната администрация и реализирането на административната реформа ключово място е отредено на секретаря на общината/района. Той е главният администратор и най-висшият държавен служител в местната администрация. От неговия професионализъм, от уменията му да решава бързо и компетентно възникналите проблеми, от познаването му, в детайли, на работата на различните звена в общинската администрация, зависи цялостната работа на общинската структура и оценката на гражданите за нея.
Не случайно законодателят, чрез пакет от закони, урежда стабилността на секретаря на общината/района чрез изискването за несменяемост и го поставя встрани от политическите пристрастия и мандатността. Това обстоятелство е важна законова гаранция за създаване на условия за ПРИЕМСТВЕНОСТ във функционирането на общинската администрация, независимо от мандатността на общинските съвети и кметовете, в интерес на гражданите.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

    НАСО РБ е първата нестопанска организация в областта на местното самоуправление, създадена по професионален признак и функционираща вече четиринадесет години. 
    Основни задачи на Асоциацията са: 

 •   да усъвършенства структурата си;
 •  да повишава професионалните знания и умения на членовете чрез обучения, тренинги, обмен на положителни практики, консултации и информация; 
 •   да стимулира гражданското участие и подобряване на обслужването на гражданите;
 •   да изгражда взаимноизгодни партньорства, с цел устойчивост и финансова самостоятелност и т.н. 

    Всичко това успяваме да реализираме, от една страна благодарение на желанието, съпричастността  и високото чувство за отговорност на всички членове на Асоциацията, а от друга – чрез програмите за НПО и взаимодействието и подкрепата на нашите ключови партньори. 
    Наред с изпълнението на тези задачи, за секретарите на общини/райони не са чужди и общинските проблеми в национален мащаб. С цел да се утвърждава все повече процесът на реално самоуправление и да се повиши ефективността на местните власти, съвместно с партньори, НПО и държавни институции, се стараем да внесем някои промени в законодателен и чисто практически аспект. Това се очаква от нас, а резултатите ще измерят нашият скромен професионален принос за постигането на общите цели – демократизация на процесите на местно ниво, изграждане на ефективна и мотивирана местна администрация, предоставяне на съвременно административно обслужване за максимална удовлетвореност на гражданите и бизнеса. 
От позицията на горните съображения трябва да продължи работата ни за:

 •   Издигане на по-високо демократично ниво на пакета от закони, свързани с местното самоуправление;
 •  Реална децентрализация на функциите и правомощията на общините, като се въведе европейският принцип “Който финансира – той управлява!”;
 •   В работата на общинските съвети да се въведе принципът “За положен труд – възнаграждение, за взето решение – отговорност!”;
 •   Ясно дефиниране на компетенциите на общинските администрации и взаимодействието им с другите институции, в съответствие с европейските стандарти и практики;
 •  Съпосочност на работата на изборните органи в общината – общински съвет и кмет и изпълнителния орган – общинската администрация, начело със секретаря на община, в името на общата цел – успешното развитие на общината. При необходимост, определящо да е мнението на гражданите;
 •  Подобряване на качеството и ефективността на местните услуги, разнообразяване на формите им и улесняване на достъпа на гражданите до тях, с използването на широкия набор от наши и европейски добри практики;
 •  Създаване на условия за максимална прозрачност и публичност за намеренията и действията на местната власт.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

    Предстоящите избори ще доведат до промени в управлението на общините, но Националната асоциация на секретарите на общини трябва да остане, за да продължава да бъде ПОЛЕЗНА за всички Вас, за Вашите общини, а чрез Вас и за обществото, като цяло. 
    ПРИЗОВАВАМЕ ВИ, непосредствено след изборите, наред с многото ангажименти и задължения, да участвате в структурирането и на органите на НАСО РБ, оглед на нейната устойчивост и ефективно развитие. 
    Водете се от принципите на ПРИЕМСТВЕНОСТ в работата на Асоциацията и НАДГРАЖДАЙТЕ, за все по-силно утвърждаване на НАСО РБ като компетентен и надежден партньор в сферата на местното самоуправление в България !

НАСО РБ – това е Вашата професионална Асоциация!
    Пазете я и се грижете за нея!

От Управителния съвет на НАСО РБ