Заседанията на УС и КС – април – юни 2012 г.

Заседанията на УС и КС – април – юни 2012 г.

Първото заседание на УС се проведе на 20 април 2012 г. в Трявна, непосредствено след като делегатите на ХІХ ОС избраха новите членове на УС. Дневният ред – с точка единствена: ”Избор на Председател и Зам. председатели на УС.” Факт е, че всички членове на УС са досегашни членове на НАСО РБ, а като членове на УС – 5 „стари” и 6 новоизбрани! Това, до голяма степен, помогна за деловия и колегиално-приятелски дух на заседанието. И, както вече знаете, след направените номинации и самоотводи, за ръководство на УС бяха избрани колегите:

Председател на УС - София Янчева-Олева, секретар на община Благоевград, досегашен Председател на УС.

Заместник-председатели на УС:

Сезгин Бекир, секретар на община Кърджали, досегашен Зам. председател на УС;

Соня Христова, секретар на община Ловеч, новоизбран член на УС.

Първото заседание на КС се проведе паралелно с това на УС, със същата точка единствена от дневния ред : „Избор на Председател на КС”. За разлика от УС, съставът на КС е изцяло обновен, като трима от членовете му / Христо Христозов – Любимец, Николай Гълъбов – Пещера и Надя Клисурска – Стрелча/ са и новоприети членове на НАСО РБ!!! Нещо повече – колегата Христо Христозов - Любимец бе номиниран и единодушно избран за Председател на КС!!!

Към новоизбраните ръководства и всички членове на УС и КС – нека си пожелаем успешна работа и ползотворни резултати за все по-пълно удовлетворяване на професионалните потребности на колегите секретари на общини/райони и техните администрации.

Второто заседание на УС се проведе на 10.05.2012 г. в София, паралелно с работната среща в МТИТС. В дневния ред на заседанието бяха включени въпроси, свързани с решенията на ХІХ ОС в Трявна, въпросите, обсъждани по време на срещата в МТИТС и дейностите на асоциацията през ІІІ и ІV трим. 2012 г.

По първия въпрос бе обсъдено решението на ОС относно провеждане на VІІІ Практическа конференция и честване на 15-годишнината от учредяването на НАСО РБ. Оформи се и като решение на УС двете прояви да се обединят и се проведат едновременно на едно и също място, със срок за провеждане – 01 – 15.11.2012 г. Беше възложено на изпълнителния директор да направи съответните проучвания /в Плевен, Пловдив и Созопол/ за оптимален подбор на мястото за провеждане на проявата.

Във връзка с работната среща с Валери Борисов, Зам. министър на МТИТС и неговия екип колегите споделиха умерен оптимизъм относно бъдещите резултати от подобно сътрудничество и взаимодействие в областта на по-широкото приложение на електронното управление на местно ниво. Отчете се като положителен сигнал поканата за взаимодействие от страна на МТИТС, който трябва да се използва, за да има реален положителен резултат в работата на общините в това направление. Беше решено да продължи набирането на становища и информация от колегите за състоянието на електронното управление в техните общини и конкретните им предложения за подобряването му. Получените мнения и препоръки ще бъдат обобщени от специализирана работна група, която ще оформи и моментното становище на НАСО РБ и ще го представи, при необходимост, на МТИТС и други компетентни органи. С цел формиране на такава работна група, изпратено е запитване до всички членове на асоциацията да изразят своето желание за участие. Членове на работната група може да са колеги, секретари на общини/райони и други експерти, работещи в сферата на електронното управление на местно и областно ниво. Вече са получени няколко предложения, но очакваме и вашите такива, ако не сте го направили вече!

По дейностите на асоциацията през ІІІ и ІV трим. на 2012 г. /както ще видите по-долу!/ по-детайлизирани решения бяха приети на следващото заседание на УС. Решено бе домакинството на редовните разширени заседания на УС да се организира по азбучен ред на общините на членовете на УС. Възложено е на Председателя на УС да направи график на заседанията.

УС прие номинацията на колегите от област Разград и утвърди за областен координатор на област Разград колегата Севим Адем, секретар на община Исперих. Тук искаме да напомним на всички колеги, че съгласно правилника за работа на НАСО РБ, всички колеги трябва да номинират свои областни координатори! Това може да стане на оперативна среща на колегите от съответната област или чрез електронна или друга комуникация, чрез която да се номинира и избере съответен колега-координатор. Решението ви трябва да се протоколира или оформи в записка и да се изпрати в офиса. Изпълнителният директор докладва на следващото заседание на УС постъпилите предложения, които се обсъждат и утвърждават.

За ваша информация, действащите към момента областни координатори са:

За област Видин – Данчо Николов, Димово;

За област Добрич – Дарина Колишева, Каварна;

За област Кърджали – Фатме Осман, Крумовград;

За област Разград – Севим Адем, Исперих.

За да не се формализираме, предлагаме за областите с брой на общините под 6 /напр. Габрово, Ямбол, Сливен и др./, по ваша преценка, областен координатор може да бъде колегата-координатор от съседна област, която вече има избран такъв.

Очакваме вашите номинации за областни координатори, колеги!

На 19.06.2012 г. във Варна се проведе третото разширено заседание на УС. Тук в работния дневен ред бяха включени въпроси, свързани с изпълнение на решенията от заседанието в София, в т.ч. по-нататъшната работа по електронното управление на местно ниво и проявите - VІІІ Практическа конференция и честване на 15-годишнината на НАСО РБ. Бяха обсъдени и Програмата за дейност на асоциацията за периода 2012 – 2013 г., както и няколко предложения от колеги и партньорски организации и други въпроси от организационен характер. В работата на заседанието участваха и колеги-членове от Варна и област Варна, както и Теодора Добрева – екс-секретар на община Белослав и екс-член на УС.

В процеса на обсъждане по темата за електронното управление, колегите информираха, че Соня Христова-Ловеч, Зам. председател и членовете на УС – Петя Стефанова-Разград и Валери Симеонов-Търговище са избрани за членове на Постоянната комисия на НСОРБ по транспорт, информационни технологии и съобщения, като Петя Стефанова е и Председател на комисията!!! Честито на колегите!!! А по темата е-управление по същество, беше оформен основния състав на специализираната работна група на НАСО РБ по е-управление. Взето бе решение съставът на групата да е „отворен”, за да може, при необходимост, да се привличат и други експерти. Групата ще работи активно и по реализацията на проекта„Развитие на административното обслужване по електронен път”  на МТИТС по ОПАК.

Обсъдени бяха процедурите по СУНАУ и необходимостта от промяна на Правилника, утвърден от МС за реда, по който стават вписване, заличаване, промяна на имена в този списък. Със съдействието на колегата Петя Стефанова ще искаме, когато постъпят искания за актуализации на този списък, непременно да участва група, излъчена от НАСО РБ. Направено бе и предложение тези актуализации да са периодични, но не повече от 2 пъти годишно, тъй като тези промени изискват допълнителни ресурси, а и смущават нормалния административен процес по места.

Към колегите-членове на Постоянната комисия на НСОРБ бе отправено предложение да поставят на обсъждане и въпросите, свързани с ползване и признаване на документи, подписани с е-подпис и достъп до интернет в кметствата и малките населени места.

Под формата на е-консултации ще ви бъде предоставена информация, с очакване на вашите мнения по въпросите:

- образец на формализирани документи, които удостоверяват правото на собственост върху недвижим имот /ЗГР/;

 - оценка на транспорта и транспортните схеми в общините.

Подробности ще научите от обясненията към съответните е-консултации. Разчитаме на вашите мнения и предложения!

По отношение на Тържественото ХХ Общо събрание, във връзка с честването на 15-годишнината на НАСО РБ и провеждането на VІІІ Практическа конференция бе решено те да се проведат на 8 – 10 ноември 2012 г. в Созопол. Дневният ред на Тържественото ОС и тематиката на VІІІ Практическа конференция ще бъдат уточнени в детайли на следващото заседание на УС. С активното участие на колегата Мина Илиева, другите членове на УС и изпълнителния директор, предвижда се подготовката да бъде съпроводена и с широка PR-кампания.

Подробно бе обсъдена Програмата за дейност на асоциацията за периода 2012 – 2013 г. След направените изменения и допълнения, окончателно приетият вариант на Програмата публикуваме на страниците на настоящия брой на „Секретар”. Съответните групи дейности ще бъдат изпълнявани приоритетно, с търсене на оптималния вариант, съобразно потребностите на членовете на асоциацията и в подходящо за всички време.

Особено внимание бе обърнато на Форума на секретарите на общини по време на Годишната среща на местните власти на НСОРБ през октомври в Пловдив. Решението за провеждане на вече станалия традиционен Форум на секретарите бе единодушно. Тематиката – приложение на Наредбите, произтичащи от измененията на ЗДСл, ЗГР и други нормативни актове, свързани с непосредствената работа на секретарите на общини/райони. При необходимост от доизясняване и с оглед на по-масово участие на колеги, същата тематика ще бъде доразвита и допълнена и по време на VІІІ Практическа конференция в Созопол.

Бе обсъдено и предложението на изпълнителния директор за участие на НАСО РБ, респ. нейните членове, като целева група по проект, с условно наименование „Оптимизиране на условията на труд в местните администрации”. Отчитайки целесъобразността и ползата от резултатите от един такъв проект, с оглед преките професионалните задължения на колегите-секретари по тази тема, предложението бе прието. Разработването на проекта се очаква да стане през ІV тим. 2012 г., а евентуалната му реализация – през 2013 г.

Обсъдиха се и предложенията за членство в учредяващото се Сдружение „Форум Гражданско Участие” и инициативата „Стандарти за добро управление на НПО” на ФРГИ. След запознаване с предложенията, съответните учредителни и други документи и оценка на ползите за асоциацията, УС ще излезе с предложение за решения на предстоящото ХХ ОС.

Беше обсъден и приет графикът на разширените заседания на УС, представен от София Янчева, Председател на УС. Същият е за периода до март 2013 г., като датите на заседанията са равномерно разположени във времето, с отчитане и на другите прояви на асоциацията, а местата – съобразно специфичните сезонни условия.

По покана на колегата Йовка Косева – р-н „Одесос”, община Варна на 20.06. част от участниците в заседанието посетиха новата сграда на районната администрация, построена в резултат от успешно ПЧП. Сградата наистина предоставя чудесни условия за работа на колегите – не само архитектурно-функционални, но и организационно-технически. Браво, колеги! Да ви е честита! Благодарност към колегата Косева за възможността да се срещнем и с г-н Георги Недев, кмет на р-н „Одесос” и част от ръководния екип, с които обменихме опит в областта на административното обслужване.

Тук е мястото да отправим благодарност и към другите колеги – символични домакини на заседанията на УС – Стоян Киров – р-н „Овча Купел”, СО, член на КС и Таня Ангелова – Вълчи Дол, член на УС, както и на Михаил Куликов – Варна, създали отлични условия за работа и отдих на участниците в заседанията на УС.

Уважаеми колеги,

Очакваме вашите мнения и предложения за други бъдещи дейности на асоциацията, които пряко да улеснят и подобрят вашата работа. Същите ще бъдат обсъдени от УС и логистично разположени в деловия календар на НАСО РБ за 2012 – 2013 г. Някои идеи бяха споделени по време на ХІХ ОС в Трявна и се постарахме да ги включим, но ... давайте и други предложения! Очакваме ги!

УС на НАСО РБ