Заседанията на УС - юни - октомври 2015 г.

Заседанията на УС - юни - октомври 2015 г.

В периода юни - октомври 2015 г. бяха проведени 2 редовни заседания на Управителния съвет /УС/.

Първото заседание се проведе през месец юли в Пловдив, с любезното съдействие на домакина - Ангелина Топчиева, секретар на община Пловдив, член на УС на НАСО РБ. В дневния ред бяха включени въпроси свързани с: оценка на подготовката и провеждането на ХI Практическа конференция на НАСО РБ в Черна Гора, становището ни по решения на ЦИК, относно статута на населените места с население над 100 души; актуални въпроси в работата по ОТП на избори и референдум; участие на членове на УС, КС и координатори в работни срещи, заседания и други прояви на МС и партньорски организации; ...

предложения за сътрудничество и други въпроси от организационен характер.

След изслушване на подробна информация от Изпълнителния директор и участници в Конференцията, единодушно бе мнението, че проявата е преминала при много добра организация, както на етап подготовка, така и при самото й провеждане. Като добра практика, приложена за първи път, бе времетраенето на Конференцията – 5 нощувки. УС прие решение бъдещите подобни прояви да се провеждат в този формат.

Относно актуални въпроси в работата по ОТП на избори и референдум, УС прие като основателно неудовлетворението на колегите, участвали в информационните срещи на ЦИК по области. Бяха обсъдени някои не твърде ясни решения на ЦИК /в т.ч. и относно статута на населените места с население над 100 души/, както и някои процедурни въпроси по подготовката и оформянето на становищата на НАСО РБ по тези и други актуални въпроси. Тук е мястото да отбележим благодарността на управителните органи към всички членове на НАСО РБ, изразили мнения и становища, както по ОТП на избори, така и по други въпроси.

В оперативен порядък бяха обсъдени и приети решения по: проблемни въпроси, свързани с междинните звена и интегрираните планове за възстановяване и развитие на 39-те целеви общини; становище на членовете по ЗИД на ЗДСл, особено в частта за процедурите по подбор, назначаване и преназначаване на държавните служители; участие на Васил Панчаров, изпълнителен директор на НАСО РБ, в работно посещение в европейски институции в Брюксел, Белгия, в периода 26 – 29.07.2015 г., по проект на ФГУ.

Бяха изслушани и приети представените информации за участие в работни срещи, заседания и други прояви на МС и партньорски организации, както следва:

- В заседанията на САР – София Янчева, Румяна Дъчева;

- В Конференцията на МС „Данни канят” – Соня Христова;

- В обучения на ИПА – София Янчева, Мина Илиева, Нина Данколова, Васил Панчаров;

- В обучение по застъпничество и ОС на ФГУ – Васил Панчаров.

УС, с благодарност, определи и прие като полезен за асоциацията и нейните членове предложения формат на сътрудничество и спонсорство от страна на РААБЕ-България.

В края на заседанието Мина Илиева отправи благодарност към колегите и особено към колегата Нина Данколова, оказали й съдействие и помощ при поднасяне на обучения по линия на ИПА. Счита, че по този начин, в действие, е демонстрирано пред всички участници в обученията отношенията на колегиалност и подкрепа, присъщи на членовете на НАСО РБ.

Второто заседание се проведе в началото на месец октомври в Благоевград, с любезното съдействие на домакина - София Янчева, секретар на община Благоевград, Председател на УС на НАСО РБ. В заседанието взеха участие, освен членовете на управителните органи и колеги от съседни общини. Сред гостите на заседанието бяха: Денчо Николов - Радомир – екс-член и координатор на НАСО РБ за Югозападен регион; доц. Василев, декан на факултет „Правно-исторически” /ПИФ/ на ЮЗУ и Любица Томова, Изпълнителен директор на СЮЗО – ключов партньор на НАСО РБ. Дневният ред обхващаше: актуални въпроси по ОТП на избори и референдум към момента; дискусия „НАСО РБ след местните избори`2015” и обсъждане на послание към секретарите на общини/райони, общинските ръководства от мандат 2015-2019 г., държавни институции и партньори, работещи в областта на местното самоуправление в Република България; междинен отчет за приходите и разходите по Бюджета на НАСО РБ и други въпроси от организационен характер.

Естествено, най-дискутирана бе актуалната професионална тема „ОТП на избори”. Всички участници споделиха опит и практики по изпълнение на актуалните стъпки от хронограмата на местните избори и референдума. УС препоръча на всички колеги да отправят проблемните въпроси, свързани с ОТП на изборите и референдума до ЦИК в писмен вид. Същите, както и постъпилите отговори да се изпращат и до офиса, а от там и до членовете на НАСО РБ – за сведение. Беше прието решение да се изпрати писмо до МС, във връзка с реалното възстановяване на финансовите разходи на общините, по повод ОТП на местни избори`2015 и референдума /урни, технически средства, консумативи, транспорт и др./.

Във връзка с от години проблемния въпрос „мандат на кмета”, беше прието решение да се изпрати мотивирано предложение за ЗИД на съответните нормативни актове /ЗМСМА, ИК и др./, където изрично, точно и ясно да се определи понятието „мандата на кмета”.

Под формата на свободна дискусия „НАСО РБ след местните избори`2015” бяха обсъдени, „на първо четене”, някои идеи как и къде това да стане, както и посланието към секретарите на общини/райони, общинските ръководства от мандат 2015-2019 г. Подготвените материали и предложените идеи ще бъдат по-подробно обсъдени на следващото заседание на УС, най-вероятно през ноември.

УС  прие представената от Изпълнителния директор справка за приходите и разходите по Бюджета на НАСО РБ към 30.09.2015 г., като му възложи да изпрати напомнителни писма до членовете, които не са издължили членския си внос /пълно или частично/ за 2015 г.

Гостите, като символични домакини, на свой ред, отправиха приветствия към участниците в заседанието. Нещо повече! Доц. Василев, декан на факултет „Правно-исторически” /ПИФ/ на ЮЗУ, отправи покана за партньорство между ПИФ на ЮЗУ и НАСО РБ. УС прие със задоволство поканата за партньорство. Предстоят конкретни стъпки за формализиране на взаимноизгодното сътрудничество между двете организации.

В заключение, управителните органи на НАСО РБ отправя към всички колеги пожелания за безпроблемна работа по ОТП на местните избори и референдума и успешно преодоляване на професионалните предизвикателства след изборите и ... до нови срещи!