Заседание на УС на НАСО РБ в Пловдив

Заседание на УС на НАСО РБ в Пловдив

На 9-ти май 2017  г. в гр. Пловдив се проведе осмото редовно разширено заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие членове на УС и КС, Изп. директор на асоциацията и Валя Радева – координатор за област Сливен и секретар на община Сливен.

София Янчева, Председател на УС, откри разширеното заседание с основен акцент кандидатстването на НАСО РБ по проект “Безопасен и отговорен трансграничен регион  Румъния - България”.

Г-жа Христова запозна всички присъстващи в резюме с дейностите, предвидени за кандидатстване в предстоящия проект, изискванията към кандидатите и бюджета. С пълно единодушие УС прие решение, с което НАСО РБ да кандидатства и участва като партньор в проект “Безопасен, отговорен и устойчив трансграничен регион Румъния-България“, с бенефициент община Стражица. Възложи на изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за подготвяне на апликационна форма по проекта и всички необходими придружаващи документи за кандидатстване в срок.

Във връзка с предстоящата съвсем скоро ХІІI Практическа конференция на НАСО РБ, УС взе решение за тема на конференция да е: „Актуални проблеми в работата на секретарите на общини“, както и да се представят „добри практики от работата на общините“ от присъстващите колеги в пътуващата конференция.

Изп. директор представи отчет за приходите и разходите от успешно проведеното XXV Общо събрание на НАСО РБ на 20-21 април 2017 г. в град Хисаря. 

По-нататък участниците в заседанието в оперативен порядък обсъдиха и други въпроси от организационен характер, след което София Янчева - Председател на УС, закри заседанието.