На 09 юли 2018 г. /понеделник/ от 11:00 часа в заседателната зала на община Габрово ще се проведе третото редовното разширено заседание на УС на НАСО РБ, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

  1. Изпълнение на решенията от Протокол 2 от заседанието на УС в София
  2. Информация за участието на членовете на НАСО РБ в Националната среща на секретарите на общини, организирана от „НСОРБ-Актив” ЕООД.
  3. Становище на НАСО РБ, относно декларациите по ЗПКОНПИ и проекта за Наредба към него /становището на Община Пловдив/.
  4. Резултати от конкурса по оферти за провеждане на ХIV Практическа конференция на НАСО РБ извън работната среда.
  5. Разни.

Важно!

Паралелно с работата на УС, ще проведе първото си заседание и Комисията за избор на Изпълнителен директор на НАСО РБ - отваряне на документите на кандидатите!

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022