Заседание на УС на НАСО РБ в Габрово

Заседание на УС на НАСО РБ в Габрово

На 24.08.2018 г., в гр. Габрово се проведе петото редовно заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие членовете на УС: София Янчева, Сезгин Бекир, Иван Борисов, Иванка Иванова, Кремена Красимирова, Румяна Дъчева, Севдалина Джамбазка. На основание чл. 18, ал. 2 от Устава, бе установена двустранна конферентна връзка с Ангелина Топчиева, Божидар Кънчев и Соня Георгиева, членове на УС. В заседанието взе участие и Васил Панчаров, ВрИД Изпълнителен директор. Отсъстваше: Мариян Паскалев, член на УС.

В дневния ред на заседанието, като първа точка, беше включена точка за избор на Изпълнителен директор на НАСО РБ.

Обсъдени бяха текущи въпроси, свързани с изпълнението на предходни решения на Управителния съвет на НАСО РБ, както и въпроси свързани с двете предстоящи събития: ХIV Практическа конференция на НАСО РБ в Силиври, Турция и Форум на НАСО РБ по време на XIII ГСМВ в к.к. Албена.

Като последни бяха разгледани организационни и административни въпроси, по функционирането на НАСО РБ. По тази точка от дневния ред на заседанието бяха приети вътрешни правила за процедурата за командироване и отчитане на командировките на административния персонал на НАСО РБ.

След изчерпване на дневния ред, София Янчева - Председател на УС, закри заседанието.