1. Организационно и институционално укрепване на  НАСО РБ.

1.1 Привличане на нови членове, както и извършване преценка на необходимостта от актуализиране размера на членския внос.

1.2 Повишаване и разширяване влиянието на НАСО РБ сред колегите, чрез подобряване на контактите между тях, и тези между управителните органи и членовете.

1.3 Създаване на увереност за стабилност и висок професионализъм сред членовете на НАСО РБ, приоритетно решаване на проблемите на колегите чрез своевременно предоставяне на професионална помощ от членовете на УС, включително чрез използване на външни експерти.

1.4 Формиране на работни групи, които да работят по определена тематика, например държавна служба, електронно управление, противодействие на корупцията, защита на лични данни и др. В състава на групите да се включат и секретари, извън състава на УС, като за целта се направи проучване за уточняване на поименния състав. При възможност участващите в работните групи да бъдат материално стимулирани.

1.5 Повишаване прозрачността на работата на УС и КС, чрез включване в работата им на секретарите от областта, където се провеждат заседанията и публикуване на подробна информация на интернет страницата, и другите информационни канали на асоциацията.

1.6 Засилване на текущия контрол, осъществяван от Контролния съвет върху дейността на управителните органи на НАСО РБ и персонала, за да не се мултиплицират вече допускани грешки.

1.7 Оказване на съдействие чрез правна помощ и подкрепа на секретари на общини и райони, които са обект на некоректно отношение в резултат на неясни, политически мотиви.

1.8 Активиране на контактите със сродни организации от страната и чужбина, включително и създаване на нови такива, с цел обмяна на опит и добри практики.

1.9 Поддържане доброто име на НАСО РБ и Секретаря на община сред обществото и държавните институции.

1.10 Организиране на периодични анкети сред членовете на НАСО РБ, относно мнения и предложения за осъществяване на бъдещи дейности от асоциацията.

2. Усъвършенстване на нормативната уредба в местното самоуправление и местната администрация.

2.1 Подобряване на координацията между НАСО РБ и структурите на държавната администрация и други организации, чрез иницииране на срещи с техни ръководители и/или представители  по важни за работата на секретарите законодателни инициативи.

2.2 Изготвяне на мотивирани становища по важни за работата на секретарите на общини и общинските администрации проблеми.

3. Повишаване на професионалните умения и обмен на положителни практики.

3.1 Поддържане и усъвършенстване на предоставяната на членовете на НАСО РБ услуга - е-консултации.

3.2 Подобряване дейността  на УС в посока  оказване  навременна експертна  помощ на секретарите на общини чрез консултации, експертни мнения, разработване на правилници, правила, инструкции, процедури, проекто-бланки и други документи, в т.ч. и чрез използване на външни експерти, с цел създаване на единна правна рамка

3.3 Периодично иницииране на срещи, дискусии, обучения, форуми със секретарите на общини и служители в общинските администрации по региони, за оказване на своевременна професионална помощ по актуални въпроси и предоставяне на публични услуги.

3.4 Провеждането на събития и обучения за секретарите, с определяне на оптимална такса за участие, за да не се явява нейният размер ограничаващо  условие. Използване на възможностите на общината-домакин за съдействие и логистика.

3.5 Повишаване информираността на колегите в сферите, в които асоциацията има професионални  интереси и възможности за въздействие, чрез периодични публикации на сайта, фейсбук-групата и фейсбук-страницата на НАСО РБ, относно работата и дейността на организацията.

3.6 Изготвяне на е-бюлетин за дейността на УС и асоциацията, който да се изпраща на тримесечие до членовете на НАСО РБ.

3.7 Организиране и провеждане на ежегодни практически конференции.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022