Заседание на УС на НАСО РБ в Пловдив - 17.04.2019 г.

Заседание на УС на НАСО РБ в Пловдив - 17.04.2019 г.

На 17.04.2019 г., в гр. Пловдив, се проведе редовно заседание на УС на НАСО РБ.

София Янчева, Председател на УС, Божидар Кънчев, Заместник-председател на УС, Сезгин Бекир, Заместник-председател на УС, Иван Борисов, Соня Георгиева, Кремена Красимирова, Мариян Паскалев, Севдалина Джамбазка, Ангелина Топчиева и Румяна Дъчева, членове на УС.

Отсъства: Иванка Иванова, Член на УС.

В заседанието взеха участие още: Галина Арсенова – Председател на КС, Ивайло Велков, Гюлтен Еминова, Антоанета Костадинова, Димитър Димитров, членове на КС на НАСО РБ и Силвия Даскалова, Изпълнителен директор.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за изпълнение на решения на УС от Протокол 3/06.03.2019 г. и предходните. 

2. Подготвителни дейности по повод редовното ХХVIII Общо събрание /ОС/ на НАСО РБ.

3. Обсъждане на действия по подготовка и организация на XV Практическа конференция на НАСО РБ.

4. Обсъждане на актуални въпроси в работата на секретарите на общини.

5. Информация за участия на членове на УС, КС и координатори в работни срещи, заседания и други прояви на МС и партньорски организации.

6. Разни.