На 18.04.2019 г., в гр. Пловдив, се проведе заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: София Янчева, Председател на УС, Божидар Кънчев, Заместник-председател на УС, Сезгин Бекир, Заместник-председател на УС, Иван Борисов, Соня Георгиева, Иванка Иванова, Кремена Красимирова, Мариян Паскалев, Севдалина Джамбазка и Румяна Дъчева, членове на УС.

Отсъства: Ангелина Топчиева, Член на УС.

В заседанието взеха участие още: Галина Арсенова – Председател на КС, Гюлтен Еминова, Антоанета Костадинова, Димитър Димитров, членове на КС на НАСО РБ и Силвия Даскалова, Изпълнителен директор.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на действия по подготовка и организация на XV Практическа конференция на НАСО РБ.

Докл.: Изп. директор

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022