На 06.03.2019 г., в гр. София, се проведе редовно заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: София Янчева, председател на УС, Божидар Кънчев, заместник-председател на УС, Иван Борисов, Мариян Паскалев, Кремена Красимирова, Румяна Дъчева, Севдалина Джамбазка, Ангелина Топчиева, Соня Георгиева и Иванка Иванова, членове на УС. 

Отсъства: Сезгин Бекир, заместник-председател на УС.

В заседанието взеха участие още: Антоанета Костадинова и Димитър Димитров, членове на КС на НАСО РБ и Силвия Даскалова, Изпълнителен директор.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за изпълнение на решения на УС от Протокол 2/08.02.2019 г. и предходните. 

2. Отчет и оценка на проведената Информационна среща-семинар "Е-управление и документооборот в общините", организирана от НАСО РБ в партньорство с Държавна агенция "Електронно управление", 07-08.02.2019 г., в гр. Стара Загора, хотел "Верея".

3. Обсъждане на действия по подготовка и организация на XV Практическа конференция на НАСО РБ.

4. Обсъждане на подготвителни действия за провеждане на редовно Общо събрание на НАСО РБ.

5. Обсъждане на актуални въпроси в работата на секретарите на общини.

6. Информация за участия на членове на УС, КС и координатори в работни срещи, заседания и други прояви на МС и партньорски организации.

7. Разни.

Facebook

SFbBox by website

logo title


sar
  Logo IPPM 2022