Заседание на УС на НАСО РБ в София

Заседание на УС на НАСО РБ в София

На 23.07.2019 г., в гр. София, се проведе редовно заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: София Янчева, председател на УС, Сезгин Бекир, заместник-председател на УС, Божидар Кънчев, заместник-председател на УС, Иван Борисов, Иванка Иванова, Кремена Красимирова, Севдалина Джамбазка, Румяна Дъчева, членове на УС. 

Отсъстват следните членове на УС: Соня Георгиева, Мариян Паскалев и Ангелина Топчиева.

В заседанието взеха участие още: Гюлтен Еминова и Антоанета Костадинова, членове на КС на НАСО РБ, Валя Радева, областен координатор на НАСО РБ за област Сливен и Силвия Даскалова - изпълнителен директор.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за изпълнение на решения на УС от Протокол 7/10.05.2019 г. и предходните. 

2. Отчет и оценка на проведеното редовно Общо събрание на НАСО РБ.

3. Отчет и оценка на проведената XV Практическа конференция на НАСО РБ.

4. Оценка на проведения Дискусионен форум за секретарите на общини в рамките на Заключителната конференция на местните власти за мандат 2015-2019,  27-29 юни 2019 г., к.к. Боровец.

5. Обсъждане на актуални въпроси в работата на секретарите на общини.

6. Информация за участия на членове на УС, КС и координатори в работни срещи, заседания и други прояви на МС и партньорски организации.

7. Разни.