Онлайн заседание на УС на НАСО РБ - 28.06.2022 г.

Онлайн заседание на УС на НАСО РБ - 28.06.2022 г.

На 28.06.2022 г., 14.30 ч., чрез платформата Zoom, се проведе разширено заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: Валя Радева, председател на УС, Кремена Събева, заместник-председател на УС, Румяна Дъчева, заместник-председател на УС, Ангелина Топчиева, Гюлтен Еминова, Делян Иванов, Димитър Димитров, Зихни Дурмуш, Иван Динчев, Иванка Иванова и Мария Найденова, членове на УС. 

В заседанието взеха участие още: Хайрие Мехмед, председател на КС, Антоанета Костадинова, член на КС и Силвия Даскалова - изпълнителен директор. Деловата част на заседанието на УС на НАСО РБ протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за изпълнение на решенията на УС от Протокол 7/12.05.2022 г. и предходните.

2. Отчет и оценка на проведената ХVI Практическа конференция на НАСО РБ.

3. Обсъждане на актуални въпроси в работата на секретарите на общини.

4. Информация за участия на членове на УС, КС и координатори в работни срещи, заседания и други прояви на МС и партньорски организации.

5. Разни.

На заседанието на Управителния съвет се планираха бъдещи дейности на Асоциацията – провеждане с Министерство на електронното управление на „Информационна среща със секретарите на общини/райони и експертите IT“ и подготовка на проект на предложение за създаване на Национален регистър на лицата, поставени под настойничество и попечителство, обсъдени бяха и организационни въпроси, свързани с предстоящото тържествено Общо събрание на НАСО РБ, във връзка с 25 години от учредяването на Асоциацията.

Управителният съвет, по предложение на членове на Асоциацията, взе решение да се проучат възможностите и условията, при които НАСО РБ би могла да сключи договор с "Европейски център по законодателство" за разработване на типови вътрешни правила и процедури относно нормативната база в областта на административното обслужване, проектиране, планиране, бюджетен контрол и предоставяне на електронни административни услуги.