Онлайн заседание на УС на НАСО РБ - 03.08.2022 г.

Онлайн заседание на УС на НАСО РБ - 03.08.2022 г.

На 03.08.2022 г., 14.30 ч., чрез платформата Zoom, се проведе разширено заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: Валя Радева, председател на УС, Кремена Събева, заместник-председател на УС, Румяна Дъчева, заместник-председател на УС, Ангелина Топчиева, Гюлтен Еминова, Делян Иванов, Димитър Димитров, Зихни Дурмуш, Иван Динчев, Иванка Иванова, членове на УС. 

Отсъстваше: Мария  Найденова, член на УС.

В заседанието взеха участие още: Хайрие Мехмед, председател на КС, Антоанета Костадинова, Мартин Жлябинков и Стефка Граматикова, членове на КС и Силвия Даскалова –  изпълнителен директор.

Деловата част на заседанието на УС на НАСО РБ протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за изпълнение на решенията на УС от Протокол 8/28.06.2022 г. и предходните.

2. Отчет за дейността на Изпълнителния директор на НАСО РБ за периода 2018 – 2022 г. и Програма за работата на изпълнителния директор на НАСО РБ за периода 2022-2026 г.              

3. Обсъждане на предстоящи дейности на НАСО РБ и актуални въпроси в работата на секретарите на общини.

4. Информация за участия на членове на УС, КС и координатори в работни срещи, заседания и други прояви на МС и партньорски организации.

5. Разни.

На заседанието на Управителния съвет се даде положителна оценка за дейността на изпълнителния директор за периода 2018 – 2022 г. и се взе решение за удължаване на срока на договора със Силвия Даскалова за нов четири годишен мандат.  

Обсъдени бяха намеренията на НАСО РБ и възможността съвместно с НСОРБ да се организира и проведе Форум на секретарите, в рамките на Годишната среща на местните власти, дискутираха се актуални въпроси в работата на секретарите на общини – подготвителни действия, във връзка с предстоящите избори за Народно събрание и начина на изпълнение на ПМС 229 от 29.07.2022г., с което се одобряват допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022г.  за увеличение на трудовите възнаграждения на служителите в ДДД "Общинска администрация".

Със свое решение Управителният съвет създаде екип за организация на тържественото Общо събрание на НАСО РБ , във връзка с 25 години от учредяването на Асоциацията, както следва: Кремена Събева - секретар на Община Карнобат и заместник-председател на УС на НАСО РБ, Румяна Дъчева –  секретар на Община Севлиево и заместник-председател на УС на НАСО РБ, Иван Динчев – секретар на Район „Оборище“, Столична община и член на УС на НАСО РБ, Стефка Граматикова – секретар на Община Ботевград и член на КС на НАСО РБ и Силвия Даскалова –  изпълнителен директор на НАСО РБ.

Беше взето и решение да се предложи на ХХХII ОС да приеме за членове на НАСО РБ: Милена Кукова – секретар на Район „Аспарухово“, Община Варна, Биляна Ралчева – секретар на Община Долни Дъбник и Албена Ангелова – секретар на Община Ново село.

На същото заседание Ангелина Топчиева, секретар на Община Пловдив и член на Управителния съвет на НАСО РБ, беше определена за представител на Асоциацията /заместник/ в заседанията на Съвета за административна реформа.