Заседание на УС на НАСО РБ в гр. София - 02.09.2022 г.

Заседание на УС на НАСО РБ в гр. София - 02.09.2022 г.

На 02.09.2022 г. в гр. София, в административната сграда на Район „Оборище“, Столична община, се проведе разширено заседание на УС на НАСО РБ.

В заседанието взеха участие: Валя Радева, председател на УС, Кремена Събева, заместник-председател на УС, Гюлтен Еминова, Делян Иванов, Зихни Дурмуш, Иван Динчев, Иванка Иванова и Мария Найденова членове на УС. 

Отсъстваха: Румяна Дъчева, заместник-председател на УС, Ангелина Топчиева и Димитър Димитров, членове на УС.

В заседанието взеха участие още: Хайрие Мехмед, председател на КС, Велко Велев и Мартин Жлябинков, членове на КС и Силвия Даскалова –  изпълнителен директор.

Деловата част на заседанието на УС на НАСО РБ протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за изпълнение на решенията на УС от Протокол 9/03.08.2022 г. и предходните.

2. Обсъждане на предстоящи дейности на НАСО РБ.

3. Обсъждане на актуални въпроси в работата на секретарите на общини.

4. Информация за участия на членове на УС, КС и координатори в работни срещи, заседания и други прояви на МС и партньорски организации.

5. Разни.

На заседанието на Управителния съвет се обсъди поканата на НСОРБ за съвместно организиране и провеждане на Форум на секретарите, в рамките на Годишната среща на местните власти, неговия тематичен обхват и водещи на съответните панели. Дискутирани бяха актуални въпроси в работата на секретарите на общини, свързани с организационно-техническата подготовка на предстоящите избори за Народно събрание.

Важна част от дневния ред беше разглеждане на предложенията на екипа за организация на тържественото Общо събрание на НАСО РБ, във връзка с 25 години от учредяването на Асоциацията, предприетите към настоящия момент действия, предстоящи дейности и работни срещи за подготовка на събитието.